Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

І. Цели на квалификацията

Целта на магистърската програма е да подготви високообразовани специалисти в областта на аналитичната химия, наблягайки върху метрологията и контрола на качеството. Програмата разширява знанието, получено в бакалаваърската степен по химия.

Целта се постига с адекватна теоретична и практико-приложна подготовка на студентите. Предложените в програмата курсове по приложна математика и хемометрия осигуряват знания и умения, необходими за обработката на данни и способност за разкриване на допълнителна информация зад аналитичните резултати. Освен по аналитичната химия и приложната математика, програмата осигурява подготовка и в областта на екологията.

ІІ. Реализация на обучението

По всички дисциплини обучението се осъществява по нови програми, съобразени с спецификата на научното направление и с необходимостта от хармонизиране на нашето образование с европейското. Магистърската програма "Метрология в химията" е разработена в рамките на международен консорциум, включващ 9 университета от 7 държави - членки на Европейския съюз (България, Естония, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Франция). Обучението ще се осъществява в сътрудничество с Института по Стандартни Методи и Образци - гр. Гейл, Белгия (метрологичен център на ЕС). В рамките на обучението се предвижда интензивен обмен на студенти и преподаватели между университетите от консорциума. Предвижда се обучението през ІІІ семестър да бъде под формата на интензивна школа за всички студенти - магистри от университетите от консорциума, провеждана от международен екип от преподаватели.

В момента е в ход международен одит на консорциума, провеждан от ECTNA (European Chemistry Thematic Network Association) за присъждане на право за издаване на сертификат "EUROMASTER" на успешно завършилите студенти. Сертификата се издава като допълнение към националната диплома и е официален документ, признаван в границите на Европейския съюз. Сертификатът "EUROMASTER"  удостоверява съответствие на подготовката на студентите с изискванията на стандартите на ЕС.

Повече информация за университетите - партньори в консорциума, учебните програми и текущите промени, налагащи се от международния одит може да бъде получена на адрес: http://tera.chem.ut.ee/~ivo/MSC_Euromaster/

Обучението завършва с изработване на дипломна работа.

ІІІ. Квалификационен стандарт - знания, умения и компетенции на завършилите професионалната квалификация "Метрология в химията"

Завършилите допълнителната магистърската програма "Метрология в химията",  трябва:

  1. Да притежават основни знания в областта на химията, физиката, биологията и приложната математика и възможности за свързване на тези знания в интегрални научни области.
  2. Да могат да формулират адекватно аналитичния проблем;
  3. Да подбират правилния метод за неговото решаване;
  4. Да познават методите за моделиране, оптимизация и теория на експеримента;
  5. Да правят критична оценка на избраната аналитична процедура;
  6. Да получават, обработват, представят и интерпретират аналитични резултати в съответствие с изискванията на стандарт ISO 17025;
  7. Да организират и ръководят работата в аналитична лаборатория в съответствие с изискванията на стандарт ISO 17025;
  8. Да притежават умения за работа в екип;

ІV. Възможности за реализация на завършилите магистратурата

Завършилите професионална квалификация "Метрология в химията", съобразно придобитото  образование могат да намират реализация в следните области:

1.           Представената програма осигурява добра основа за бъдеща докторантура в областта на аналитичната химия, а също и за голям брой експериментални науки, като физика, физикохимия, екология, биохимия, химия на околната среда и др.;

2.           Възможност за работа на различни нива в научно изследователски лаборатории и институти, работещи в областта химията и други експериментални науки;

3.           Възможност за работа в лаборатории, осъществяващи контрол на качеството, контрол на околната среда;

4.           Възможност за работа в метрологични институции;

5.           Възможност за преподавателска работа във висши и специализирани учебни заведения;

6.           Получаването на сертификат "EUROMASTER" дава, на завършилите магистратур