Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление (4.2. Химически науки) - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление, различно от 4.2. Химически науки - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Специалистите да притежават знания и умения, които да осигуряват успешно решаване на задачите в специалността. Те трябва да бъдат специалисти, с широка обща култура и солидна фундаментална подготовка. Освен това те трябва да притежават широка езикова култура и значителна специализирана професионална подготовка, която да позволява сами да повишават квалификацията и професионалните си умения или успешно да преминат в следваща квалификационна степен.

Специалистите, завършващи специалността, трябва да притежават: творческо мислене, теоретично обоснован подход и организационни похвати при прилагане на експерименталните методи на съответните дисциплини. Трябва да са в състояние да повишават сами квалификацията си, като се запознават с нови постижения на химията и да работят успешно в условията на пазарната икономика.

Предмет на магистърската специалност по Биологично активни вещества и лекарствени средства е изучаване на химията на биологично активните вещества, механизма на тяхното действие, а също синтез, свойствата и принципите на създаване на лекарствени средства.

Завършилите магистърската специалност "Биологично активни вещества и лекарствени средства" ще придобият задълбочени познания и умения по: съвременни методи на органичния синтез, фармакология и лекарствена токсикология, структурен анализ на органичните съединения, химия на лекарствените средства и механизмите на тяхното действие, биотехнология и др. Допълнителни знания ще придобият чрез избираемите дисциплини в следните области: химия на природни съединения, биофизикохимия, основи на микробиологията и вирусологията, биохимия на храненето и здравето и др.