Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление  - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Магистърската програма по "Физика на атомното ядро и елементарните частици" е с едногодишен срок на обучение за студенти с висше образование, завършили специалности от професионално направление Физически науки и специалности Физика и математика, Химия и физика от професионалното направление Педагогика на обучението по… и с двугодишен срок на обучение за студенти, завършили специалности от други професионални направления.

Завършилите  магистърската програма по "Физика на атомното ядро и елементарните частици" получават задълбочени фундаментални и профилирани знания в областта на физичните проблеми на атомната и ядрената физика, теорията на атомното ядро, физиката на елементарните частици, релативистката физика, физиката на космичното лъчение, ядрените реакции и др. По време на следването си студентите получават допълнителни теоретични и приложни знания и умения по микропроцесори и компютърна архитектура, по компютърно моделиране и WEB-дизайн, по информационни технологии.

Завършилите магистърската програма по "Физика на атомното ядро и елементарните частици" са подготвени да работят в научни институти и лаборатории от направление физически науки и сродни такива (химия, биология, геология), които използват физични методи в областта на атомната и ядрена физика, както и във физиката на елементарните частици. Завършилите степента "магистър" могат да заемат следните длъжности съгласно НКПД: Ръководител, научна програма; Ръководител, научна секция; Завеждащ научна лаборатория; Ръководител, производствено поделение; Ръководител, лаборатория в предприятие; Преподавател, висше училище; Асистент, висше училище; Хоноруван преподавател, висше училище.