Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Магистърската програма по Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие подготвя квалифицирани специалисти с познания за особеностите на видовете енергия, за възможните способи за намаляване на загубите при нейната трансформация, методите и похватите за повишаване на енергийната ефективност и за опазване на околната среда. Изучават се принципите на ефективно управление на енергийните разходи (т. нар. "Енергиен мениджмънт"), ролята и методите на работа на компаниите за енергийни услуги с гарантиран резултат (ЕСКО-компании) и за извършването на енергийно обследване за енергийна ефективност на промишлени инсталации ("Енергиен одит").

Програмата е едногодишна за студенти с висше образование в професионални направления от области "Природни науки, математика и информатика" и "Технически науки" и с двугодишен срок за обучение за студенти, завършили други специалности. Завършилите магистърската програма са подготвени да работят като специалисти и мениджъри в енергийни, инфраструктурни и ютилити компании, като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, в поделенията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в лабораториите по охрана на околната среда, базови станции по мониторинг на околната среда, във фирми, извършващи енергийни одити и използващи нетрадиционни енергийни източници. Те могат да заемат длъжностите специалист в научна организация, физик, проектант на енергийни инсталации, ръководител на лаборатория, научен сътрудник, асистент и преподавател в научни институти и университети след успешно положен конкурс.