Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Магистърската програма по "Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда" със срок на обучение 2 семестъра е предназначена за студенти с придобита образователно-квалификационна степен бакалавър по физика.

Магистърската програма по "Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда"  със срок на обучение 4 семестъра е предназначена за завършили висше образование по други специалности, със задълбочена математическа подготовка, като математика, информатика, химия, компютърни системи и технологии и други инженерни специалности.

Квалификационната характеристика определя професионалното предназначение и реализацията на специалиста с образователно квалификационна степен "магистър", а също така изискванията, поставени към студентите по време на обучението им. Учебният план на ОКС "магистър" е разработен в съответствие с държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа дисциплини, разпределени в три категории - задължителни, избираеми и факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни физични направления и тяхното приложение в други науки и в производството.

Магистърската програма по "Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда"  има за цел да даде на студентите базови и профилирани знания и умения за физичните, химичните и биофизичните методи за мониторинг и контрол на параметрите на околната среда, както и на използването на нетрадиционни енергийни източници.

Завършилите образователно-квалификационна степен "магистър" по "Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда"  са предназначени да работят в лабораториите по охрана на околната среда - РИОС, ХЕИ, базови станции по мониторинг на околната среда, във фирми използващи нетрадиционни енергийни източници за добив на енергия, в научни институти и лаборатории от направление физически науки и сродни такива (химия, биология, геология), които използват физични методи за мониторинг и контрол на околната среда. Завършилите степента "магистър" могат да заемат длъжностите специалист в научна организация, физик, проектант на слънчеви инсталации, ръководител на лаборатория, научен сътрудник, асистент и преподавател в научни институти и висши училища след успешно положен конкурс.

Завършилите степента "магистър" по "Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда" получават задълбочени фундаментални и профилирани знания в областта на физичните проблеми на околната среда, екологията, космическата физика, биофизиката, нетрадиционните енергийни източници, фотоенергетиката, биофизичните методи за контрол на околната среда, слънчевата енергетика и др. По време на следването си студентите получават допълнителни теоретични и приложни знания и умения по микропроцесори и компютърна архитектура, по компютърно моделиране и WEB- дизайн, по съвременни комуникационни и информационни технологии. Студентите трябва да притежават умения позволяващи им да работят в лаборатории по комплексен мониторинг на околната среда.