Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм"  - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистърската степен е предназначена да предостави общообразователни и специализирани теоретични знания и практически умения, даващи възможност за организиране на собствен туристически бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. Поради това, в учебния план са дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с организацията и технологията на международния туризъм, финансовите инструменти, приложими в международния туризъм, туристическите алианси като най-крупните представители на туристическия отрасъл и  международното сътрудничество като предпоставка за устойчивото развитие на туризма. Особено внимание е обърнато на специални дейности като електронната търговия в туризма, управлението на кетърингови мероприятия, културния туризъм и здравния туризъм.

Изисквания към подготовката на специалиста:

Специалистът завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Международен туризъм" притежава конкретни умения в областите на:

  • стратегическото управление на международния туризъм, туристическите дестинации и  туристопотоците;
  • технологията и моделирането на туристически пътувания;
  • националните особености и поведението на туристите;
  • оперативното управление на под-секторните туристически индустрии (културен туризъм, спа и уелнес туризъм, здравен туризъм и др.);

Специалистът магистър:

  • е наясно с технологията на определянето, изграждането и прилагането на стратегиите в туристическите индустрии;
  • може да планира, организира и осъществява пазарни изследвания и количествени анализи за нуждите на туристическата индустрия;
  • може да управлява различни видове туристически бизнес в специфични под-сектори на международния туризъм;
  • притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма.

Вскички горепосочени умения предполагат в курса на обучение да се акцентира върху прилагането на теоретичните знания в симулирана ситуация и при решаване на конкретни практически казуси.

Курсът на обучение в магистърската програма завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им професионална реализация.

След завършване на обучението си в ОКС "Магистър", с професионална квалификация "Магистър по международен туризъм" випускниците могат да се реализират в националните и местни туристически власти (администрации), в международните туристически организации и асоциаци, туристическите агенции и ъуроператорските фирми, както и във всички други видове туристическа стопанска дейност в различните  подсектори на туристическата индустрия.

Завършилите обучението си по специалност Туризъм могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1412/2003 Управител, ресторант на самообслужване; - 1412/3004 Управител, сладкарница / кафене; - 1412/3005 Управител, бар; - 1412/3006 Управител, ресторант; - 1412/3007 Управител, стол; - 1412/3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/; - 1412/3009 Ръководител, отдел в ресторант; - 1412/3011 Съдържател, ресторант; - 1431/3015 Управител, отдих; - 1431/3017 Управител, казино; - 1431/3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; - 1431/6021 Ръководител, отдел в културните дейности; - 1431/6022 Ръководител отдел, отдих; - 1431/6023 Ръководител отдел, спортни дейности; - 1439/3001 Управител, заведение за обслужване на населението; - 1439/3003 Управител, къмпинг; - 1439/3004 Управител, туристическа агенция; - 1439/3005 Управител, бюро за услуги; - 1439/3006 Управител, хижа; - 1411/3001 Ръководител, отдел в хотел; - 1411/3002 Управител, хотел; - 1411/3003 Управител, мотел; - 1412/3001 Управител, заведение за обществено хранене; - 1439/6007 Ръководител, отдел в туристически агенции; - 1439/3008 Ръководител, контактен център; - 1439/3009 Ръководител, конферентен център; - 4224/2001 Рецепционист, хотел; - 4224/3002 Администратор, хотел; - 1120/7014 Заместник-директор, предприятие; - 1120/7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие; - 1120/7016 Заместник-председател, управителен съвет / съвет на директорите, търговско дружество; - 1120/7017 Заместник-изпълнителен директор; - 1120/7018 Председател, управителен съвет /съвет на директорите/ на търговско дружество; - 1120/7019 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество; - 1120/7020 Член, съвет на директорите; - 1120/7021 Член, управителен съвет; - 1120/7022 Прокурист /търговски управител/; - 1120/7023 Управител; - 1213/5046 Ръководител проект.