Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм  - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността

Магистърската степен е предназначена да надгради теоретични знания и практически умения, даващи възможност за организиране на собствен хотелиерски или ресторантьорски бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. Поради това, в учебния план са дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с управлението, планирането и технологията на хотелиерската и ресторантьорска дейност.

Изисквания към подготовката на специалиста

Специалистът завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност"  трябва да притежава конкретни умения в областите на:

 • хотелиерските и ресторантьорски вериги
 • управление на нематериалните активи в хотелските комплекси
 • логистичната и ресурсна осигуреност на хотелиерската и ресторантьорска дейност
 • кулинарния туризъм и кетъринга
 • социална психология и туристическо поведение
 • правно-нормативната уредба в отрасъла "Туризъм"

Специалистът магистър трябва да:

 • познава спецификата на управление на системите за качество в хотелиерската и ресторантьорска дейност, както и съвкупността от критерии и показатели за качество и конкурентноспособност на туристическия продукт и дейности;
 • притежава висока степен на самостоятелност при вземане на управленчески решения в сферата на туризма.

Това предполага в курса на обучение да се акцентира върху прилагането на теоретичните знания в симулирана ситуация и при решаване на конкретен практически казус. При регулирането на този процес трябва да се спазва диалектическата връзка между втората и третата степен на обучение.

Натрупаните знания и практически опит следва да се прилагат интегративно при анализа на:

 • пазара на туристическите услуги
 • състоянието и развитието на туристическите ресурси в различните географски райони
 • нормативните актове и тяхното съблюдаване в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и агентската дейност, рекламата и други дейности свързани с туризма.

Курсът на обучение в магистърската програма завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им професионална реализация.

След завършване на обучението си в ОКС магистър, с професионална квалификация Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност, випускниците притежават теоретични и практически умения и знания. Те има дават възможност да работят на различни длъжности в областта на туризма, да ръководят различни звена и сектори на хотелиерската и ресторантьорска  дейност.

Завършилите обучението си по специалност Туризъм могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1412/2003 Управител, ресторант на самообслужване; - 1412/3004 Управител, сладкарница / кафене; - 1412/3005 Управител, бар; - 1412/3006 Управител, ресторант; - 1412/3007 Управител, стол; - 1412/3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/; - 1412/3009 Ръководител, отдел в ресторант; - 1412/3011 Съдържател, ресторант; - 1431/3015 Управител, отдих; - 1431/3017 Управител, казино; - 1431/3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; - 1431/6021 Ръководител, отдел в културните дейности; - 1431/6022 Ръководител отдел, отдих; - 1431/6023 Ръководител отдел, спортни дейности; - 1439/3001 Управител, заведение за обслужване на населението; - 1439/3003 Управител, къмпинг; - 1439/3004 Управител, туристическа агенция; - 1439/3005 Управител, бюро за услуги; - 1439/3006 Управител, хижа; - 1411/3001 Ръководител, отдел в хотел; - 1411/3002 Управител, хотел; - 1411/3003 Управител, мотел; - 1412/3001 Управител, заведение за обществено хранене; - 1439/6007 Ръководител, отдел в туристически агенции; - 1439/3008 Ръководител, контактен център; - 1439/3009 Ръководител, конферентен център; - 4224/2001 Рецепционист, хотел; - 4224/3002 Администратор, хотел; - 1120/7014 Заместник-директор, предприятие; - 1120/7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие; - 1120/7016 Заместник-председател, управителен съвет / съвет на директорите, търговско дружество; - 1120/7017 Заместник-изпълнителен директор; - 1120/7018 Председател, управителен съвет /съвет на директорите/ на търговско дружество; - 1120/7019 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество; - 1120/7020 Член, съвет на директорите; - 1120/7021 Член, управителен съвет; - 1120/7022 Прокурист /търговски управител/; - 1120/7023 Управител; - 1213/5046 Ръководител проект.