Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм" - 4 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм  - 4 семестъра - инфопакет
 Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Стопанският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Управление на туристическите агенции“. Обучението е в редовна и задочна форма в срок от 2 семестъра за студенти, завършили професионално направление 3.9 Туризъм, и в срок от 4 семестъра за завършилите друго професионално направление.

Магистърската програма има за цел да задълбочи, обогати и допълни подготовката на обучаващите се, с цел да повиши капацитета им за организиране на собствен туристически бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. Образователният пакет включва задължителна специализираща подготовка, избираеми дисциплини и факултативен блок. На тази база, в учебния план са включени дисциплини, които изграждат знания, свързани с управление и организация на дейността в туристическата агенция, маркетинга, глобалните резервационни системи, онлайн туристическите агенции, разработването и промотирането на туристически продукти, ценообразуване, логистика и пр.

Магистърската програма „Управление на туристическите агенции“ е съобразена с тенденциите на пазара на труда в България и Европейския съюз, както и със световните практики и опит, на базата на целенасочено проведени проучвания в тази насока. Завършилите я получават ключови управленски компетенции в дефиниране на концепциите за пътуване и туризъм и идентифициране на факторите, мотивиращи хората да пътуват, както и на причините да се избират посредници за пътуване. Това им позволява да се реализират успешно като мениджъри и други видове управленски персонал в областта на вътрешния и международния туризъм, в научни организации, институции и университети, в администрациите за управление на туристически дестинации и в частни и държавни дружества с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението по специалността компетенции, в институции и организации на публичната администрация на ниво централна и местна власт, както и в международни организации от областта на туризма.

В рамките на образователния курс, са налице възможности за обучение и практика в ЕС чрез мобилност на студентите по програма Erasmus + в партньорската мрежа на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за Стопанския факултет.