Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм" - 4 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм  - 4 семестъра - инфопакет
 Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Стопанският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Иновации и предприемачество в туризма”. Обучението е в редовна и задочна форма в срок от 2 семестъра за студенти, завършили професионално направление 3.9 Туризъм, и в срок от 4 семестъра за завършилите друго професионално направление.

Завършилите магистърската програма по „Иновации и предприемачество в туризма” получават ключови знания, умения и управленски компетенции в практическото реализиране на различни предприемачески подходи. Фокусът е поставен върху усвояване на устойчиви бизнес модели и предприемаческо мислене, поведение и качества, способстващи реализацията на успешни предприемачески инициативи. Целта на обучението е да подготви специалисти за професионална изява в областта на предприемачеството, притежаващи иноваторски дух и инициативност.

Магистърската програма включва задължителна специализирана подготовка, избираеми и факултативни дисциплини, изучавани от обучаващите се. На тази база, има за задача да подготви висококвалифицирани, иновативни и конкурентоспособни специалисти в областта на предприемачеството, които да отговарят на технологичните промени и изисквания на бизнеса. За целите на обучението са привлечени и специалисти от практиката, които да предадат своя опит, умения и знания в подготовката на студентите. В хода на обучението се възлагат практико-приложни проекти, които да допринесат за прилагане на придобитите знания и умения в практическа среда.

Студентите, завършили обучението си в магистърска програма „Иновации и предприемачество в туризма”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им гарантира успешна професионална реализация. Успешна трудова кариера завършилите реализират и като корпоративен и/или иновационен мениджър, индустриален предприемач, консултант, технологичен посредник, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, производствен директор и др. Получените знания и уменията, формирани по време на обучението, са надеждна основа и за планиране, организиране и управление на собствен/иновационен бизнес.