Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм" - 4 семестъра - инфопакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм  - 4 семестъра - инфопакет
 Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Стопанският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт”. Обучението е в редовна и задочна форма в срок от 2 семестъра за студенти, завършили професионално направление 3.9 Туризъм, и в срок от 4 семестъра за завършилите друго професионално направление.

Завършилите магистърската програма по „Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт”, получават ключови управленски компетенции в практически умения, даващи възможност за организиране на собствен хотелиерски или ресторантьорски бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. В учебния план присъстват дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с управлението, планирането и технологията на хотелиерската и ресторантьорска дейност. Особено внимание е обърнато на специални дейности като дигитална дистрибуция в гостоприемството, управление на приходите в гостоприемството и управление на човешките ресурси и организационното поведение.

Магистърската програма по „Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт” предоставя задълбочени теоретични знания, умения и компетентности, свързани с управлението, планирането и технологията на хотелиерската и ресторантьорска дейност, уменията за продажби и маркетинговите подходи, както и финансовите инструменти използвани в сектора. Основната цел е да се постигне усвояване на съвкупност от специфични знания, свързани с особеностите на управлението, планирането и технологията на хотелиерската и ресторантьорска дейност. Особено внимание е обърнато на специални дейности с акцент върху дигитализацията и технологизацията на процесите в сферата на хотелиерството, управлението на луксозни хотели, хотелската анимация, кетъринга и сомелиерството.

Специалистите, завършили образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Магистър по хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт" притежават конкретни умения в областите на: управлението на процесите в хотелиерските и ресторантьорски обекти, спецификата на функциониране на хотелиерските и ресторантьорски вериги; управлението на активи в хотелските комплекси; логистичната и ресурсна осигуреност на хотелиерската и ресторантьорска дейност; кулинарния туризъм, кетъринга и сомелиерството, нормативната уредба в туризма.