Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра 
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.9. "Туризъм" - 4 семестъра
  • редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.9. Туризъм  - 4 семестър
 Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

 

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОГРАМАТА

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и нивото на професионалните знания и умения, които трябва да придобият завършилите магистърска степен по програма „Управление на събитията (Event management)”, както и областите на тяхната бъдеща професионална реализация. Магистърската програма дава възможност на студентите да развият своите професионални умения и способности по отношение на мениджмънта на събития и тяхното маркетиране в съвременната конкурентна бизнес среда. Образователната програма е съобразена с изискванията на туристическия пазар и условията на съвременната конкурентна бизнес среда.

Завършилите магистърската програма по „Управление на събитията (Event management)”, получават ключови управленски компетенции в практически умения, даващи възможност за организиране на собствен туристически бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции. Поради това, в учебния план присъстват дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с мениджмънта на събития, както и със съответната технологията и логистиката, финансовите инструменти приложими в ивент мениджмънта, уменията за продажби и маркетинговите подходи. Особено внимание е обърнато на специални дейности като проектиране на предприемачески екосистеми, събитийния кризисен мениджмънт, управлението на фестивали, спортни и корпоративни мероприятия.

2. ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА:

Посредством изучаване на комплекс от учебни дисциплини да се подготвят специалисти с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълнят своите професионални задължения. Чрез придобиване на тази професионална квалификация завършилите ще могат да ръководят и участват в управленската, организационната, маркетинговата и иновационната дейност на фирмите от сектор туризъм и по конкретно в ивент мениджмънта.

Завършилите магистърската програма по „Управление на събитията (Event management)” придобиват задълбочени теоретични знания и получават ключови компетентности и практически умения свързани с мениджмънта на събития, както и със съответната технология и логистиката, финансовите инструменти приложими в ивент мениджмънта, уменията за продажби и маркетинговите подходи.

Обучението на студентите по специалността включва задължителна специализираща подготовка, избираеми дисциплини и факултативен блок. На тази база се постига усвояване на съвкупност от специфични знания, свързани с особеностите на организирането на събития. Особен акцент е обърнато на специални дейности като проектиране на предприемачески екосистеми, събитиен кризисен мениджмънт, управление на фестивали, спортни и корпоративни мероприятия.

3. УСВОЕНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА

Знания

Специалистът с образователно-квалификационна степен "магистър" от магистърската програма по „Управление на събитията (Event management)” притежава висока организационна, социална и икономическа култура. Той притежава знания за процесите по ефективното организиране, провеждане и управляване на събития. Може да обяснява и интерпретира подробно изискванията за провеждане на различните видове събитие, потребностите на различните видове и категории клиенти, както и отделните етапи по планиране, организиране, провеждане и приключване на провежданите конгреси, конференции, работни срещи, кръгли маси, панаирни и фестивални прояви и други видове събитие. Особено внимание се отделя на знанията, свързан с владеенето на чуждестранни езици, включително специфичния лексикален състав и особеностите на бизнес комуникацията и кореспонденцията.

Умения

Специалистът, завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Магистър по управление на събитията (Event management)" по-конкретно умее:

- да води специализирана бизнес кореспонденция във връзка с планирането, организацията, провеждането и приключването на организираните събития;

- да планира, организира, провежда и приключва различни по видове, насоченост и обхват събития, както и да получава обратна връзка от участниците и заинтересованите страни от проведените събития;

- да организира, провежда и контролира необходимите маркетингови проучвания и да изготвя необходимите стратегии за осъществяване на маркетинговите действия във връзка с привличането на клиенти (участници) в подготвяните организирани събития;

- да планира, организира, провежда и контролира всички необходими действия във връзка с осигуряването на логистика и комуникация при планиране, организацията, провеждането и приключването на събитията;

- да подготвя и контролира необходимата документация във връзка с финансовото управление на събития;

- въз основа на наличните данни да анализира различни ситуации, проблеми и решения, свързани с практиката на провеждането на различните по вид и специализирани по тематика и насоченост събития.

 Специалистът също така, умее да проектира различните по вид и  специализирани по тематика и насоченост събития. Използва модерни информационни техники и системи за реклама и PR в рамките на събитието за осигуряване на необходимата му разгласа и популярност.

Компетентности

Компетентностите, които ще бъдат придобити в хода на обучението са дефиниране в съответствие с изискванията на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Националната квалификационна рамка (НКР) и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) в съответствие с ниво 7 от ЕКР, респективно ниво 7 от НКР. В случая се очаква завършилите магистърската програма да притежават следните компетенции:

- Да притежават капацитет за подбор и сключване на договори с най-подходящите за целта доставчици на външни услуги (предоставяне на помещения или площ за провеждане на събитията; озвучаване, симултантен превод, транспорт и логистика, кетъринг и т.н.) във връзка с организирането на конкретни събития;

- Да подбира правилно мястото, времето и продължителността на провеждането на съответното събитие;

- В случай на участие в дадено събитие като спонсор или организация – участник да може да подбере правилния екип като брой хора и компетенции, като и да избере и ангажира съответната форма на участие (със самостоятелен щанд/павилион, със споделен щанд/павилион; участие единствено с участници/посетители на  събитието без ангажирането с ползването на конкретна материална база.

- Да притежава капацитет за подбор и наемане на най-подходящия за целта персонал във връзка организирането на конкретни събития;

- Да притежава капацитет за интегриране в екип и/или за сформиране на екипи от хора за работа при организиране на събития от микро или по-голям мащаб;

- Да могат самостоятелно да вземат и прилагат управленски решения по отношение на ежедневните бизнес операции и дейности, свързани с управлението на събития, както и за прилагане на законодателството за здраве и безопасност при труд, социална сигурност и защита на потребителите, по време на организиране и провеждане на микро събития или мащабни такива.

- Да осъществяват избор и адекватно и подходящо прилагане на принципите на бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в сферата на туризма;

- Да притежава капацитет за отговори по подходящ начин на потребностите на потребителите и за подбор на подходящи начини за тяхното удовлетворение, в съответствие с предлаганите продукти/услуги;

- Провеждане, самостоятелно или в екип, на проучвания на туристическите пазари или на аудиториите от заинтересовани лица и потребителите за организирането на корпоративни, публични и дестинационни събития;

- В случай на кризисни ситуация да поема отговорност и да взима решения по ангажиране и използване на наличните в организацията, провеждаща събитието, ресурси с цел справяне с възникналите кризи.

- Да притежава капацитета да управлява последователността и времето за изпълнение на отделните стъпки (етапи) по планирането, организирането, провеждането и/или участието в дадено събитие.

 4. ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

След завършването на обучението си по магистърската програма по „Управление на събитията (Event management)”, в професионално направление 3.9 Туризъм, завършилите притежават теоретични и практически знания, умения и компетенции, които им позволяват да се реализират на различни длъжности в структурите на отрасъл Туризъм:

 - хотелиерски комплекси и вериги, на административни, изпълнителни и ръководни длъжности;

- обекти за хранене и развлечения;

- събирателни в туристическо отношение туристически обекти (тематични паркове, комплекси за забавление, туристически атракционни)

- туристически агенции и туроператорски компании, като организатори на събития;

- държавната, общинска и областна администрация и браншовите организации и други.

 

5. СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите магистърска програма „Управление на събитията (Event management)” получават специализирана подготовка, позволяваща им да работят по Списъка на длъжностите в Националния класификатор на длъжностите и професиите (2011 г.) като:

1120 / 7045 Регионален мениджър;  1120 / 7048 Директор; 1120 / 7050 Директор регионално поделение; 1219 / 5005 Ръководител, направление; 1219 / 6007 Ръководител, отдел в бизнес услугите; 1219 / 6010 Ръководител/началник, административен отдел; 1219 / 6011 Ръководител звено; 1219 / 5012 Ръководител, група; 1219 / 6021 Ръководител/Началник/Мениджър отдел; 1219 / 6022 Директор дирекция; 1411 / 3001 Ръководител, отдел в хотел; 1411 / 3002 Управител, хотел; 1411 / 3003 Управител, мотел; 1412 / 3001 Управител, заведение за обществено хранене; 1412 / 2003 Управител, ресторант на самообслужване; 1412 / 3004 Управител, сладкарница / кафене; 1412 / 3005 Управител, бар; 1412 / 3006 Управител, ресторант; 1412 / 3007 Управител, стол; 1412/3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг); 1412 / 3009 Ръководител, отдел в ресторант; 1412 / 3011 Съдържател, ресторант; 1431/3015 Управител, отдих; 1431/3017 Управител, казино; 1431 / 6020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; 1431 / 6021 Ръководител, отдел в културните дейности; 1431 / 6022 Ръководител отдел, отдих; 1431 / 6023 Ръководител отдел, спортни дейности; 1439 / 3001 Управител, заведение за обслужване на населението; 1439 / 6007 Началник отдел в туристически агенции; 1439 / 3008 Управител, контакт център; 1439 / 3009 Управител, конферентен център; 1439 / 3003 Управител, къмпинг; 1439 / 3004 Управител, туристическа агенция; 1439 / 3005 Управител, бюро за услуги; 1439 / 3006 Управител, хижа; 1439 / 6007 Ръководител, отдел в туристически агенции; 1439 / 3008 Ръководител, контактен център; 1439 / 3009 Ръководител, конферентен център; 2421 / 6001 Експерт, стопанска дейност; 2421 / 6002 Експерт, бизнес развитие; 2421 / 6011 Организатор, стопански дейности; 2421 / 6007 Бизнес консултант; 2421 / 6008 Консултант по управление; 2421 / 6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност; 2421 / 5027 Мениджър, проекти; 2421 / 5028 Експерт, продажби; 2422 / 5039 Младши експерт, кметство; 2422 / 5040 Младши експерт; 2422 / 6041 Главен експерт; 2422 / 6046 Старши експерт; 2422 / 6051 Началник сектор, областно звено; 2422 / 6052 Старши инспектор, областно звено; 2422 / 6053 Инспектор, областно звено; 2422 / 6056 Експерт; 2422 / 6084 Експерт, стопанско управление; 4221 / 3001 Консултант, пътнически транспорт; 4221 / 3002 Организатор, пътнически транспорт; 4221 / 3003 Организатор, пътувания; 4221 / 5004 Специалист, туризъм; 4221 / 2005 Служител, издаване на пътнически билети; 4221 / 2006 Служител, информация за пътувания; 4221 / 2007 Служител, пътническа агенция/бюро; 4221 / 2008 Служител, резервации; 4221 / 2009 Служител, гише за регистрация на пътници и багажи; 4224 / 2001 Рецепционист, хотел; 4224 / 3002 Администратор, хотел;