Форма на обучение / Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация


Обучението е предназначено за  завършили ОКС "бакалавър" / "магистър" в професионалнo направлениe 3.9. Туризъм.

Настоящата квалификационна характеристика отразява обхвата и нивото на професионалните знания и умения, които трябва да придобият завършилите магистърска степен, както и областите на тяхната бъдеща професионална реализация.

Настоящата учебна програма е съобразена с изискванията на съвременния пазар на труда в България, както и на пазара на труда в Китай, Киргизстан и Виетнам, базирана на целенасочено проведени национални представителни проучвания в тези три страни по Програма Еразъм+ на ЕС и има за основен цел да отговори на нарастващите потребности от кадри в областта на устойчивия туризъм и устойчивото развитие на туризма. Завършилите магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ” получават ключови управленски компетенции в практическото приложение на концепцията за устойчиво развитие на ООН и Европейския съюз, както във всички международни и публични институции и организации, така и във всички предприятия на туристическата индустрия, която желае да приложи тази концепция. Могат да се реализират успешно като мениджъри и други видове управленски персонал в областта на вътрешния и международния туризъм, в научни организации, институции и университети, в администрациите на защитени територии, в администрациите за управление на туристически дестинации и в частни и държавни дружества с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението по специалността компетенции, в институции и организации на публичната администрация на ниво централна и местна власт, както и в международни организации в областта на устойчивото развитие и устойчив туризъм

A. Изисквания към професионалната квалификация и компетенции на завършилите:

Магистърската степен е предназначена да осигури общи и специализирани теоретични знания и практически умения, позволяващи организирането на собствен туристически бизнес и/или изпълнението на висши управленски функции. Ето защо в учебната програма има дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с организацията и технологията на международния туризъм, финансовите инструменти, приложими в международния туризъм, туристическите алианси като най-важни представители на туристическата индустрия и международното сътрудничество като предпоставка за устойчиво развитие на туризма. Особено внимание се обръща на специални дейности като интелигентни дестинации, управление на отпадъците, екологични стандарти в туризма и дигитализация.

Б. Характеристика на компетенциите на завършилите магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ“:

Характеристики на компетентностите, които ще се усвояват съгласно изискванията на Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Националната квалификационна рамка (НКР) и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS):

Завършилите ОКС "Магистър", специалност "Управление на устойчивия туризъм" ще притежават следните професионални компетенции в съответствие с ниво 7 от ЕКР, съответно ниво 7 от НКР:

1. Да имат капацитета да използват свободно писмено и говоримо чужди езици при общуване с туристи и представители на бизнес партньори, контрагенти, международни организации и публични институции, осъществяващи националната политика в областта на туризма и регулиращи туристическата дейност като подбират подходящия стил на общуване, лексика и езиков регистър, отразяващ социалното положение и административното и делово ниво на общуване;

2. Да предлагат управленски решения за осигуряване на устойчивост на природни и антропогенни туристически ресурси, както и човешки и културни ресурси в съответствие с характеристиките на организацията и туристическата дестинация, за която или в която работят.

3. Да притежават необходимия капацитет за избор и изпълнение на управленски решения в съответствие и прилагане на международното, европейското и националното законодателство в областта на устойчивото развитие и устойчивото развитие на туризма, както и за прилагане на законодателството за здраве и безопасност при труд, социална сигурност и защита на потребителите в съответствие с концепцията за устойчиво развитие в дейността на организацията.

4. Да има способност самостоятелно да разработва и предлага управленски решения във връзка с ежедневните бизнес операции и дейности в областта на туризма в съответствие с изискванията за прилагане на концепцията за устойчиво развитие и опазване, особено на природните и антропогенни туристически ресурси;

5. Да умее да избира и прилага принципите на устойчивото развитие, устойчивото управление на туризма и бизнес етиката и съществуващото международно, европейско и национално законодателство и регулация в областта на туризма във вътрешните правила и нормативните документи на туристическите организации;

6. Да има капацитет да формира и организира екипи от хора за работа в сферата на преводаческите услуги и в сферата на туризма;

7. Да имат капацитета да управляват по подходящ начин нуждите на потребителите и да избират подходящите начини за тяхното задоволяване в съответствие с продуктите/услугите, предлагани от съответната организация/фирма;

8. Да имат капацитета да координират работата на отделни служители/отдели/подразделения в съответната организация/фирма;

9. Да организират и ръководят провеждането на качествени и количествени изследвания в областта на туризма;

10. Да имат капацитета да управляват връзките с местните общности на местно, общинско и национално ниво;

11. Да имат капацитета да планират, организират, контролират процесите по предлагане и подбор на подходящи идеи за разработване на нови туристически продукти и/или отделни нови услуги и производствени технологии в областта на туризма в съответствие с изискванията на концепцията за устойчиво развитие и устойчиво управление на туризма.

12. Да планира, организира, мотивира и контролира дейностите по извършване на проучвания на туристическите пазари или на публиките на заинтересовани лица и потребители в областта на туризма и устойчивото развитие на туризма.

13. Да притежава капацитет за управление на взаимодействието и взаимоотношенията между заинтересованите страни от функционирането на туристическите организации, независимо дали са бизнес, обществени или неправителствени организации в съответствие с изискванията на концепцията за устойчиво развитие и устойчиво управление. на туризма.

Завършилият магистърска програма специалист притежава специфични познания, свързани със спецификата на дейност на туристическите предприятия, в съответствие с концепцията за устойчиво развитие и опазване на ресурсите и в частност на туристическите ресурси – природни и антропогенни за бъдещите поколения. Специалистът с образователно-квалификационна степен "магистър" от програма "Управление на устойчивия туризъм" притежава знания, умения и компетенции за вземане на управленски решения с висока степен на автономност в управлението на организации от сектор "туризъм", като същевременно спазва с изискванията на концепцията за устойчиво развитие и устойчиво управление в туризма и съответните международни, европейски и национални нормативни документи и практики.

Завършилите магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИЯ ТУРИЗЪМ” получават специализирано обучение, позволяващо им да работят по Азбуката на Националния класификатор на длъжностите и професиите (2011 г.) като:

1. 4226 / 2003 г. Рецепционисти с общи функции; 2. 1412 / 2003 Управител, ресторант на самообслужване; 3. 1412 / 3004 Управител, сладкарница/кафене; 4. 1412 / 3005 Управител, бар; 5. 1412 / 3006 Управител, ресторант; 6. 1412 / 3007 Управител, стол; - 1412/3008 Управител, приготвяне и доставка на храна (кетъринг); 7. 1412 / 3009 Управител, отдел в ресторант; 8. 1412 / 3011 Съдържание, ресторант; - 1431/3015 Управител, отдих; - 1431/3017 Управител, казино; 9. 1431 / 3020 Управител, увеселителни/увеселителни паркове; 10. 1431 / 6021 Началник отдел „Културни дейности“; 11. 1431 / 6022 Началник отдел, отдих; 12. 1431 / 6023 Началник отдел, спортна дейност; 13. 1439 / 3001 Управител, пункт за обслужване на населението; 14. 1439 / 3003 Управител, къмпинг; 15. 1439 / 3004 Управител, туристическа агенция; 16. 1439 / 3005 Управител, сервизно бюро; 17. 1439 / 3006 Надзирател, х.; 18. 1411 / 3001 Управител, отдел в хотел; 19. 1411 / 3002 Управител, хотел; 20. 1411 / 3003 Управител, мотел; 21. 1412 / 3001 Управител, заведение за обществено хранене; 22. 1439 / 6007 Началник отдел в туристически агенции; 23. 1439 / 3008 Управител, контакт център; 24. 1439 / 3009 Управител, конферентен център. 25. 2421 / 6001 Експерт, стопанска дейност;    26. 2421 / 6002 Експерт, бизнес развитие; 27. 2421 / 6011 Организатор, стопански дейности; 28. 2421 / 6007 Бизнес консултант; 29. 2421 / 6008 Консултант по управление; 30 2421 / 6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност; 31. 2421 / 5027 Мениджър, проекти; 32. 2421 / 5028 Експерт, продажби; 33. 2422 / 5039 Младши експерт, кметство; 34. 2422 / 5040 Младши експерт; 35. 2422 / 6041 Главен експерт; 36. 2422 / 6046 Старши експерт; 37. 2422 / 6051 Началник сектор, областно звено; 38. 2422 / 6052 Старши инспектор, областно звено; 39. 2422 / 6053       Инспектор, областно звено; 40. 2422 / 6056 Експерт; 41. 2422 / 6084 Експерт, стопанско управление; 42. 2422 / 5089 Изследовател; 43. 2431 / 6001 Анализатор, проучване на пазари; 44. 2431 / 6002 Експерт, маркетинг;