Форма на обучение / Информационен пакет

Обучението е предназначено за завършили ОКС "бакалавър" / "магистър" в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7 Администрация и управление. - 2 семестъра - Информационен пакет

Обучението е предназначено за завършили ОКС "бакалавър" / "магистър" в професионални направления различни от 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика. - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 1 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОГРАМАТА

Квалификационната характеристика е основен документ при планиране, организиране и управление на учебния процес. Тя определя професионалното предназначение на завършващите висше образование с образователно-квалификационна степен "Магистър" и професионална квалификация "Магистър по Одит", както и възможностите им за реализация.

ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА:

Магистърската програма по "Одит" цели да подготви квалифицирани специалисти с възможности да издигнат на качествено ново ниво дейността на контролните органи и надзорни институции в публични и реалния сектор на икономиката. Обучението е съобразено с условията на контролна и надзорна конвергенция - сливане и взаимодействие на всички форми на надзор и регулиране в единна икономическа среда. Обект на специално преподавателско внимание са тенденциите за въвеждане на надзорни иновации в обединеното европейско икономическо пространство, както и промените, настъпили в ролята на надзора през последните години.