Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистърската програма по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" има за задача да подготви кадри за изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за различните равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции и финтех компаниите в частност, централната банка и финансовите структури на Европейския съюз, държавните институции, отговорни за процесите по акумулиране, управление и разходване на публични средства.

Завършилите тази специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" могат да заемат следните длъжности:

- финансов мениджър с допълнителна специална компетентност в областта на дигиталните финансови технологии; специалист по финансови операции с криптовалути и блокчейн технологии, пиър-то-пиър кредитиране, старт-ъп финансиране, дигитално застраховане и др.; специалист по финанси в бюджетните организации в дигитален контекст; кредитен инспектор, използващ дигитални технологии; брокер или дилър, работещ чрез дигитални платформи; данъчен инспектор, запознат с използването на блок чейн технологиите в областта на данъчното облагане; специалист по застраховане в дигитална среда; специалист по социално осигуряване с използване на блок чейн технологии; митнически инспектор, използващ дигитални технологии и др.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

Бъдещите магистри по специалност "Дигитални финанси (FINTECH)" са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и стратегии за развитието на финансовия сектор в условията, когато дигитализацията на финансовите услуги са превръща в решаващ фактор за ефективността и конкурентоспособността на финансовите институции.

Магистърът по финанси, със специализация в областта на дигиталните финанси,  прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

  • банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска с акцент върху използването на блокчейн технологиите и криптовалутите;
  • финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност в дигитална среда;
  • политиката и функциите на централната банка в условията на преминаване към масово използване на електронни пари и крипто валути както от финансовите институции, така и от търговските и централните банки,
  • икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси в контекста на прилагането на блокчейн технологиите и смарт договорите за по-ефективно и бързо събиране на публичните приходи и по-висока прозрачност на разходите;
  • международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на формиращото се обединеното европейско дигитално финансово пространство.