Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „Бакалавър“/ „Магистър” по професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „Бакалавър“/ „Магистър” в други направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението по специалност "Логистика" в образователно-квалификационна степен "Магистър" има за цел да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висшите училища, в научноизследователски институти, развойни звена и други.

Завършилите тази специалност могат да работят като:

- ръководител /мениджър/ логистика;

- управител и/или ръководител отдел складово стопанство;

- ръководител отдел, ръководител група и други ръководители в транспорта;

- ръководител отдели: доставки, дистрибуция и складиране;

- мениджър инфраструктура и логистика в предприятие;

- управител търговия на едро и дребно;

- агент по спедиция;

- митнически брокер;

- експерт пласмент и логистика на всяко ниво.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

1. Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които обогатяват, профилират и доразвиват получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен "Бакалавър";

2. Задълбочено се запознават и овладяват фундамента в областта на логистиката и неговите специфични приложения. Задължителната подготовка дава на студентите знания и умения в следните насоки:

- Теоретични познания относно логистиката;

- Познания и умения относно управлението на веригата на снабдяване;

- Познания относно митнически и гранични норми и практики, както и данъчното третиране на вносно - износно - транзитни операции