Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по....“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика  - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистърската програма по специалност "Международен бизнес" има за задача да подготви квалифицирани кадри за изпълнение на  външноикономически и външнотърговски операции на различни равнища на стопанската и административна система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции, централната банка и структурите на Европейския съюз, международни организации и подразделения на Министерството на външните работи, стокови и фондови борси и бюра за обмен на валута.

Завършилите тази специалност могат да заемат следните длъжности:

  • финансов мениджър, специалист по международни инвестиции, специалист по външнотърговски и валутни операции, експерт по международни кредити, брокер или дилър, митнически инспектор и др. Завършилите специалността се реализират във всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в областта на външната търговия, международната банкова дейност, обмена на услуги, транспортната и спедиционната дейност, международното застраховане, представителствата на чуждестранни фирми, смесените фирми, международния туризъм, международните организации и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Бъдещите магистри по специалност "Международен бизнес" са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се международна икономическа среда, да формулират концепции и стратегии за развитието на валутния и външнотърговски сектор.

Магистърът по 'Международен бизнес" прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

  • външноикономическата и външнотърговска дейност;
  • международния банков мениджмънт и маркетинг, управлението на международен финансов риск;
  • финансирането на задгранична предприемаческа дейност,
  • политиката и функциите на международните финансови институции,
  • спецификата на международните борсови и валутни операции;
  • международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на обединеното европейско пространство.

Квалификационната характеристика на специалността "Международен бизнес" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по международен бизнес" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".