Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по....“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Посредством изучаването на комплекс от учебни дисциплини да се подготви специалист с качествени теоретични и свързани с практиката знания и умения, в състояние да изпълни своите професионални задължения.

Чрез придобиването на тази професионална квалификация завършилите могат да ръководят, изготвят експертизи и да бъдат консултирани във всички звена от социалната сфера /образование, култура, здравеопазване,спорт, физическо възпитание, социални дейности/, както и в управленските институции в тези области,  да провеждат проучвания с цел усъвършенстване или разработване на икономически концепции, теории и оперативни методи, използвани за разбиране и описване на поведението на местния или международните пазари на стоки, услуги и труд; дават консултации или прилагат научни знания за изготвяне на икономическа политика или за формулиране на решения за настоящи или прогнозирани икономически проблеми.

Завършилите специалността ще могат да работят като:

263 Специалисти по обществени науки; 2631 Икономисти; 26315030 Главен касиер; 26316001 Икономически съветник; 26316002 Икономически анализатор; 26316003 Специалист, иконометрия;  26316008 Икономист, доходи и жизнен стандарт; 26316009 Икономист, иконометрия;  26316012 Икономист, организация и управление;  26316014 Икономист, организация на труда;  26316015 Икономист, селско стопанство; 26316016 Икономист, социални грижи и подпомагане; 26316017 Икономист, социално застраховане; 26316018 Икономист, социално осигуряване; 26316019 Икономист, транспорт; 26316020 Икономист, труд; 26316021 Икономист, туризъм; 26316022 Икономист, търговия; 26316023 Икономист, управление на персонала;  26316024 Икономист, финанси; 26316025 Икономист, цени;  26316026 Икономист, плановик; 26316027 Икономист, себестойчик; 26316028 Икономист, обществени поръчки; 26316029 Икономист;  26317004 Главен икономист; 1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности; 1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране; 12137043 Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози; 12137043 Ръководител, стратегическо планиране; 12137043 Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ; 332 Посредници в търговията и продажбите; 333 Посредници в бизнес услугите; 1342 Ръководители в здравеопазването; 1344  Ръководители на социални услуги; 1345 Ръководители в образованието; 1349 Ръководители в областта на професионалните услуги; 143 Ръководители на други услуги; 1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове; 1439 Ръководители на други услуги; 2310 Преподаватели във висши училища;

  • ръководители на всички управленски равнища/министерства, учреждения и фирми/ в социалната сфера;
  • ръководители и заместници във всички звена и структури на образованието, здравеопазването, културата;
  • специалисти /експерти/ във всички икономически звена и отдели в структурите на тази сфера;
  • експерти в министерствата и общини по социалните проблеми / на образованието, здравеопазването, културата/.

Изисквания към подготовката на завършилите специалността:

Специалистът с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Икономика на публичната сфера" притежава висока организационна, социална и икономическа култура. Придобива знания и умения в широк социален и управленски диапазон.

Специалистът завършил специалност "Икономика на публичната сфера" притежава най-общи умения в областите:

  • основите на макро- и микроикономиката, счетоводството и контрола, финансите, статистиката, маркетинга и рекламата, инвестиционната политика, обща теория на управлението, управлението на човешките ресурси, съвременните информационни техники и технологии, математика;
  • икономика на социално-културните дейности, културологията, социалната политика и социалното осигуряване;
  • европейското икономическо сътрудничество, финансовият мениджмънт, управление на риска, борсите и борсовите операции;
  • придобиват способност за интегриране на придобитите знания, за да могат да анализират, оценяват и предлагат решения за развитие на конкретно направление от дейността на социално-културната структура или управленска структура в образованието, културата, здравеопазването, в съвременен икономически и социален аспект.

Квалификационната характеристика на специалността "Икономика на публичната сфера" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по икономика на публичната сфера" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".