Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по....“ по специалности от професионално направление 3.8. Икономика  - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите специалността:

Магистърската програма по специалност "Финанси" има за задача да подготви кадри за изпълняване на ръководни функции в сферата на публичните и корпоративни финанси, за различните равнища на бюджетната и финансова система на Република България, за звената на банковата система и небанковите финансови институции, централната банка и финансовите структури на Европейския съюз, държавните институции, отговорни за процесите по акумулиране, управление и разходване на публични средства.

Завършилите тази специалност Финанси могат да заемат следните длъжности:

  • финансов мениджър, специалист по финанси в бюджетните организации, кредитен инспектор, брокер или дилър, данъчен инспектор, специалист по застраховане, специалист по социално осигуряване, митнически инспектор и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МАГИСТЪРА ПО ФИНАНСИ

Бъдещите магистри по специалност "Финанси" са подготвени за вземане на управленски решения в бързо изменяща се динамична икономическа среда, формулират концепции и стратегии за развитието на финансовия сектор.

Магистърът по финанси  прилага интегрирано получените общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:

  • банковия мениджмънт и маркетинг, управлението на риска;
  • финансовата иконометрия и финансирането на предприемаческата дейност,
  • политиката и функциите на централната банка,
  • икономиката на публичния сектор и спецификата на общинските финанси;
  • международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на обединеното европейско пространство.

Завършилите обучението си по специалност Финанси могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно Националната класификация на длъжностите, 2011 г.:

- 1211 Ръководители по финансови дейности; - 1213 Ръководител вътрешен одит; - 1346 Ръководител на клон на финансова и застрахователна институция; - 2111 Одитори и счетоводители; - 2441 Икономисти; - 2422 Специалист по административна политика /счетоводство/; - 7040 Ръководител Сметна палата; - 7043 Ръководител анализи и прогнози; - - Ръководител стратегическо планиране; - 7045 Ръководител филиал на НОИ; - 5056 Ръководител проект; - 3312 Кредитен специалист; - 3311 Брокер ценни книжа; - 3313 Оперативен счетоводител; - - 3314 Приложен специалист статистика; - 3315 Оценител на имущество и щети; - 3324 Търговски посредник; - 4311 Отчетник счетоводство; - 3321 Застрахователен агент; - 3334 Агенти по недвижими имоти и управление на собственост; - 3341 Офис мениджъри; - 3351 Митнически и гранични инспектори; - 3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол; - 3353 Инспектор в държавната администрация, по социално подпомагане и социално осигуряване; - 3359 Приложни специалисти в данъчната администрация; - 4211 Банкови касиери и други; - 4214 Инкасатори за дългови задължения и сродни; - 4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи;

Квалификационната характеристика на специалността "Финанси" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по финанси" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".