Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за студенти завършили ОКС „Бакалавър“/„Магистър“ в професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм – 2 семестъра – Информационен пакет

редовно/задочно, за студенти завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ в професионални направления различни от 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм – 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за студенти завършили ОКС „Професионален бакалавър по ....“ в професионално направление 3.8. Икономика – 4 семестъра – Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистрите, завършили специалност „Бизнес маркетинг и реклама“ придобиват задълбочени теоретични знания и практически умения свързани с пазарната стратегия, рекламната стратегия и маркетинговите проучвания; с новите методи и техники за вземане на иновативни решения за разработването на атрактивни продукти, които да достигнат до целева аудитория; с прилагането на новите технологии и инструменти за създаване на конкурентни продукти и иновативни марки в дигиталната ера. Комбинираната магистърска програма дава възможност на студентите да развият своите професионални умения и способности по отношение на брандирането в съвременната конкурентна глобална среда, където организациите продължават да се конкурират на пренаситените пазари.  Ключът към успешното развитие на марката е разбирането на нейната синергична връзка с иновациите. Тъй като изискванията на потребителите стават все по-големи и изобилието от продукти все по-сходни, необходимостта от диференциация чрез емоционална привързаност става все по-важна. В тази връзка настоящата магистърска програма “Бизнес маркетинг и реклама” е в помощ на бъдещите лидери да разработят иновационни продукти и атрактивни маркетингови стратегии на кампанията.

Завършилите магистърската програма „Бизнес маркетинг и реклама“ получават специализирана подготовка, позволяваща им да работят съгласно Списъка на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите (2011 г.) като:

122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност; 1221 Ръководители по продажби и маркетинг; 12216002 Управител, продажби и маркетинг; 12216003 Мениджър покупки/продажби; 12216004     Маркетинг мениджър/Директор маркетинг; 12216005 Мениджър проучване на пазари; 12216006 Ръководител, външнотърговска кантора; 12216007 Ръководител, отдел по маркетинг; 12216008 Ръководител, отдел по продажбите; 12216009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър; 12217001      Търговски директор; 1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността; 12226002 Ръководител звено, реклама; 12226004 Мениджър, реклама; 12226005 Управител, реклама и връзки с обществеността; 1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност; 12237006 Ръководител звено, изследване и развитие; 2431 Специалисти по реклама и маркетинг; 24316001 Анализатор, проучване на пазари; 24316002 Експерт, маркетинг; 24316003 Експерт, реклама.