Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “професионален бакалавър по...” по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението по специалност "Бизнес администрация" в образователно- квалификационна степен "Магистър" има за цел да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висшите училища, в научно- изследователски институти, развойни звена и други.

Завършилите тази специалност могат да работят като:

 • ръководители /мениджъри/ на всички управленски равнища;
 • функциални специалисти във всички звена на управленската йерархия, експерти /съветници/ на висшето ръководство в отраслите на стопанските организации, консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализираните фирми и научно-изследователски организации, специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури  и други управленски длъжности.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО  ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 1. Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които обогатяват и доразвиват получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 2. Задълбочено се запознават и овладяват актуалните проблеми в областта на международните аспекти на стопанското управление включващи:
  • европейско стопанство, мениджмънт в глобална среда, международния бизнес и маркетинг и международните стокови пазари; международни публични финанси;
  • стратегическото управление на съвременната фирма и нейната организационна промяна;.стоковата и иновационната политика;
  • актуални проблеми на трудово-осигурителните отношения.
 3. Придобиват способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 4. Разработват управленски бизнес програми;
 5. Изготвят на цялостен финансово-стопански анализ;
 6. Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещите тенденции в стопанската практика;
 7. Вземат стратегически и тактически управленски решения съобразени с изискванията на пазарната конюнктура.

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността:

 1. Директори и заместник директори в предприятия и организации;
 2. Административни ръководители в търговски дружества - ръководители в бизнес услуги и административни дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране и ръководители по продажби и маркетинг
 3. Ръководители на екипи
 4. Аналитици  - ефективност на търговската дейност, проучване на пазари  и др.
 5. Главни експерти и експерти - логистика, финансови и стопански анализи, социално осигуряване, маркетинг, международно сътрудничество, политика на цените, реклама, търговия, продажби, европейска интеграция, стопанска дейност, бизнес развитие, инженеринг и др.
 6. Мениджъри - финанси, продажби, маркетинг и продажби, проучване на пазари и др.
 7. Консултанти - стопанска дейност
 8. Анализатори
 9. Управители на предприятия и организации.

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес администрация" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по бизнес администрация" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист" и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".