Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението по специалност "Управление на проекти" в образователно- квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление.

Целта на обучението е да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти по управление на проекти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, публичния и частния сектор, НПО, както и във висшите училища, в научно-изследователски институти, развойни звена и др.

Завършилите тази магистърска програма могат да работят като:

 • ръководители на звена по управление на проекти на всички управленски равнища във всички институции и организации;
 • експерти /съветници/ по разработване и управление на проекти;
 • консултанти по управление на проекти;
 • в контролните органи по управление на проекти;
 • ръководители на консултантски фирми по управление на проекти;
 • специалисти в звена по управление на проекти;
 • институции и органи на държавно и общинско управление, свързани с индустрията и производството;
 • банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми;
 • научно-изследователски и развойни институти и звена в сферата на големите фирми и други.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

 1. Знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно- квалификационна степен "Бакалавър".
 2. Задълбочено овладяване  актуалните проблеми по  управлението на проекти в областта на:
  • същността и основните характеристики на управлението на проекти; управлението на проекти финансирани от ЕС; управлението на проектни екипи;
  • проектното финансиране; анализа и оценката на риска при проектното финансиране; управлението на регионални, международни и инфраструктурни проекти;
  • финансовия анализ и одитирането на проекти.
 3. Придобиват способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
 4. Разработват  и управляват реализацията на проекти;
 5. Изготвя цялостен финансов анализ на проекти, както и анализ и оценка на риска при проектното финансиране;
 6. Систематизират, анализират  и използват възможностите за реализиране на проекти, финансирани от ЕС;
  • вземане на  стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на проекти.

Учебният план е съобразен с учебните планове на редица университети от Западна Европа и с изискванията на Единната система за трансфер на кредити.

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес мениджмънт и предприемачество" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по управление на проекти" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".