Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС “бакалавър”/“магистър“ по специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за придобилите ОКС "бакалавър"/“магистър“ по специалности извън професионално направление 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Обучението за придобиване на професионална квалификация по "Корпоративен мениджмънт" в образователно - квалификационна степен "Магистър" се осъществява в рамките на професионално направление 3.7. Администрация и управление  Целта на обучението е  да подготви специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти в областта на корпоративното управление.

Завършилите тази магистърска програма могат да работят като:

- ръководители на всички управленски равнища на големите фирми; специалисти в звената на управленската йерархия; експерти /съветници/ по корпоративно управление; консултанти по корпоративен мениджмънт; консултанти и експерти по организационно развитие на големите фирми; специалисти по управление и администрация на големите фирми; ръководители, експерти и специалистив транснационални компании; институции и органи на държавно и общинско управление, свързани с индустрията и производството; банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми; научно-изследователски и развойни институти и звена в сферата на големите фирми и други.

КОМПЕТЕНЦИИ, КОИТО ПРИДОБИВАТ СТУДЕНТИТЕ:

  • знания и умения в широк икономически, социален и управленски аспект, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен "Бакалавър";
  • задълбочено овладяване в областта на:
  • стратегическия корпоративен мениджмънт, трудово осигурителните отношения и тяхната нормативна база;
  • международния мениджмънт и маркетинг и делови преговори и общуване в международния бизнес;
  • управление на  активите,  финансите и инвестициите на корпорациите.
  • придобиване на  способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
  • придобиване на основни познания за особеностите, структурата и управлението на корпоративните организационни форми в икономиката;
  • способност да управлява корпоративните финансови активи;
  • знания и умения за да разработване, анализиране и управление на  инвестиционни проекти;
  • управление на корпоративната дейност в международното пространство.

Учебният план е съобразен с учебните планове на водещи университети в България и Западна Европа и с изискванията на Единната система за трансфер на кредити.

Квалификационната характеристика на специалността "Бизнес мениджмънт и предприемачество" за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация "Магистър по корпоративен мениджмънт" е основен документ, който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС "Магистър", "Бакалавър", "Специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".