Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Целта на програмата е да създаде висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление на човешките ресурси в публичната сфера. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва  стратегия за УЧР, това включва диагностика на макросредата на организацията, на микросредата й, анализ на състоянието на организацията, разработване на стратегия за организационно развитие; да познава идеите в областта на стратегическото управление на човешките ресурси - от стратегическото планиране до управлението в реално време, да създаде разбиране за необходимостта и основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката; да познава подробно основните области на работа в отдела по управление на човешките ресурси; да познава тенденциите в световната практика по УЧР.

Програмата съобразена с международните стандарти в тази посока и отговаря напълно на предизвикателствата на Оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Административен капацитет".

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска степен по Публична администрация или друга специалност.
  2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити - Добър 3.50, за платена форма на обучение.