Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на студентите в магистърските програми по специалността "Териториална администрация" има за цел: да се  подготовят висококвалифицирани специалисти за нуждите на публичната администрация в съответствие с провеждащата се административна реформа  и членството ни в Европейския съюз, като се прилагат стандартите на водещите в страната и в чужбина висши училища.

Учебното съдържание на образователно-квалификационната степен "магистър" осигурява знания в областите: управление, право, икономика, политически науки. То е ориентирано и върху развитието на умения и способности за идентифициране на проблемите и анализ на тенденциите в социалните процеси; за взаимодействие с политическите структури, обществеността и медиите; за работа в екип; за ефективна организация и висока култура на административното обслужване, за управление на промените в публичния сектор и др.

Магистърската програма за специалност осигуряват задълбочени знания и спомагат за развитието на умения и способности за разработване и реализиране на стратегии в работата на административно-териториалните единици, за ефективно управление на административни структури и дейности, за вземане на рационални и навременни  управленски  решения и контрол на изпълнението им.

Водещо изискване в обучението по публична администрация е да се изграждат професионалисти за широко- спектърна реализация като ръководители в общата и специализираната администрация на местно, териториално и национално равнище, в администрирането на всяка сфера на обществения живот. Магистърската програма е насочена към подготовкатата на професионалисти, способни бързо да се адаптират към промените, към динамиката на пазарната икономика и бизнеса, към стандартите на развитите демокрации на Европейския съюз като единно административно пространство. Стремежът е да се помогне на обучаваните да придобият  специфични умения и  да изграждат в себе си едно по-задълбочено разбиране за съвременните проблеми и подходите за тяхното решаване. Особено внимание се отделя на практическата приложимост на знанията и формирането на умения за справяне с трудни и противоречиви ситуации, отразяващи действителната сложност на социалната реалност.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Кандидатите трябва да са придобили бакалавърска степен по Публична администрация или друга специалност.
  2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити - Добър 3.50, за платена форма на обучение.