Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, след завършено средно образование - 10 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на магистрите по специалност "Право" се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с  изискванията  за образователно-квалификационната степен "магистър" и включва изучаването на задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

В учебния план са включени  всички задължителни правни учебни дисциплини, утвърдени от МС, със съответните хорариуми, като за някои основни учебни дисциплини хорариумът е значително завишен. Широко са застъпени и избираемите учебни дисциплини, които са от значение за профилирането на бъдещите юристи, в областта на публичноправните и частноправните науки и съобразно европейските стандарти и модели, напр. Международно търговско право, Банково право, Кооперативно право, Институции на Европейския съюз, Европейско административно право,  Европейски режим на свободно движение на хора, Правни и политически проблеми на евроинтеграцията, Европейски съд за защита правата на човека, Европейско право на конкуренцията, Европейско право на потребителите и др.

В учебния план е предоставено място и на множество факултативни дисциплини, които студентите избират да изучават, като Реторика, Политически и правни учения, История на държавните институции, Психология на управлението, Управление на човешките ресурси, Международни икономически отношения и др.

В семинарните занятия се решават практически казуси от правораздавателната дейност на органите на съдебната власт.

Учебният план на специалност "Право" е съобразен с изискванията за прилагане на кредитната система.

Въвеждането на кредитната система повишава конкурентноспособността на студентите от специалност "Право" и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и в другите страни. Кредитната система позволява дипломите да бъдат признати в другите страни. В съответствие с европейската образователна политика и Болонската декларация, особено внимание се отделя на продължаващото обучение на дипломираните студенти на факултета и на другите практикуващи юристи чрез организирани курсове и свободна докторантура.

Студентите, които са положили изпитите си за учебната година с оценка не по-малка от много добър /4.5/ могат да преминат на индивидуален план на обучение, а тези които са с минимален годишен успех много добър /5/ имат възможност за едновременно /паралелно обучение/ и по друга специалност като:  Международни отношения, Публична администрация, Връзки с обществеността, Психология, Социология, История и др.

Процесът на обучение е съобразен със съвременните дидактически методики, широко се прилагат разнообразни интерактивни форми, мултимедии, видеофилми, развива са практика по организиране на симулации и др. Специално внимание се обръща на задължителното практическо обучение в държавните учреждения на централната и териториалната администрация и в органите на местната изпълнителна власт, в съдилищата, прокуратурата и органите на досъдебното производство.

В изпълнение  на Закона за спорта е включена и дисциплината "Спорт". Студентите сами заявяват желанието си какъв точно спорт да упражняват. В това отношение възможностите са големи, тъй като в рамките на  университета катедра "Физическа култура и спорт"  разполага с достатъчно и квалифицирани преподаватели по повечето от упражняваните спортни дисциплини и добра спортна база, която може да се използва целогодишно.

Ръководството на факултета отчита обективната необходимост от изучаването на чужди езици от студентите от специалност "Право". Предоставена е възможност на студентите още в първата година на обучение да изучават чужд език. С оглед членството ни в ЕС предимство се дава на английски, немски и френски езици.  Правно-историческият факултет разполага с висококвалифицирани преподаватели по английски, немски, френски и други езици на основен трудов договор в Университета, които обезпечават езиковото обучение на студентите по специалността. Това позволява успешно решаване на задачите за формиране  на чуждо-езикова подготовка,  гарантираща успешна реализация не само в областта на приложение на вътрешното, но и на международното право.

Студентите от специалност "Право" могат да изучават по свое желание всяка факултативна учебна дисциплина, включена в учебния план, независимо от курса в които се обучават. По учебен план студентите могат да изучават факултативни дисциплини с хорариум, не надхвърлящ 350 академични часа. Резултатите от изучаваните факултативни дисциплини се отразяват в дипломата на студента.

Завършилите специалността "Право", след провеждане на задължителния практически стаж и успешно положен практико-теоретичен изпит пред Министерството на правосъдието, придобиват правоспособност на юристи и могат да работят като:

- съдии, прокурори, следователи, съдии изпълнители, съдии по вписванията в системата на съдебната власт;

-   адвокати и медиатори;

-   специалисти в пробационните служби;

-   нотариуси, или частни съдии-изпълнители;

- юрисконсулти, експерти и други специалисти или ръководни длъжности в системата на централните и териториални органи на изпълнителна власт, на местното самоуправление и местната администрация в системата на управлението;

- юрисконсулти, юридически съветници и членове на съветите на управление на различни икономически обединения, политически партии, ръководни длъжностни лица в търговските дружества, кооперациите и другите икономически обединения;

- одитори;

- консултанти, юрисконсулти и на други ръководни длъжности в неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел, сдружения, фондации, синдикати, религиозни обединения и пр.;

- експерти и служители в Министерството на външните работи, дипломатически представителства в чужбина и задгранични икономически и други  представителства и пр.;

- експерти и служители в организационните структури и специализираните органи на Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации, Световната банка, ЮНЕСКО, Международната организация на труда, УНИЦЕФ, Европейската организация за икономическо сътрудничество и развитие, ОПЕК,  и др.;

- служители на всички длъжности в учреждения и организации, за които се изисква висше юридическо образование, включително в учрежденията на образователната система.

Завършилите специалност "Право", които не са придобили правоспособност по Закона за съдебната власт, могат да работят като специалисти с висше образование в държавната или общинската администрация, в стопанските организации и пр., да изпълнява и административно - управленски функции и да извършват административно обслужване; да координират документооборота между различни звена; да администрират услуги в различни области; да управляват основните звена по организирането и функционирането на административни звена; както и  комуникирането с други организационни и управленски структурни звена.