Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по друга специалност - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Public relations заемат приоритетната роля в търсенето на ресурси за повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите и презентирането им като социално отговорни единици. Това се обуславя от комплексната пазарна среда на изостряща се конкуренция и повишени изисквания от страна на потребителите. Стратегическото позициониране на PR-функцията в структурата на организацията и реализирането на професионални програми по връзки с обществеността спомага за просперитета на стопанската организация, реализацията на нейната политика и достигане на дългосрочните й цели.

Основната цел на обучението на ОКС "магистър" по "Връзки с обществеността в бизнеса" е профилиране и задълбочаване на получената подготовката от ОКС "бакалавър" в сферата на бизнеса. За нейното реализиране учебната програмата включва дисциплини, свързани със специализираните функции на комуникационната политика на фирмата и новите пазарни отношения. Завършилите програмата са усвоили знания и умения за:

  • развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени;
  • създаване и запазване положителния образ на фирмата, стоките и услугите;
  • информиране за основните характеристики на предлаганите стоки и услуги и тяхната обществена приемливост;
  • разпространяване на благоприятна информация за фирмата, за нейните стоки и услуги;
  • формиране параметрите на организационния микроклимат (като функция на вътрешните връзките с обществеността).

Магистърската програма изисква завършено висше образование и притежаване на ОКС "бакалавър" или "магистър". Кандидатстващите трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4.00).

Курсът за степен "магистър" завършва с разработване и защита на дипломна работа или писмен и устен държавен изпит.