Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки – 2 семестъра
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления – 4 семестъра

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 

 Анотация

Целта на магистърската програма е да предостави теоретична и практическа подготовка на комуникационни специалисти, които ефективно да съдействат за осъществяване на комуникационни политики с цел постигане на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, насочени към опазване на околната среда, биоразнообразието и здравето на човека. Обучението предвижда PR практикум в защитените територии на Република България.

Завършилите магистърска програма „Еко PR” ще могат да се реализират като консултанти, съветници и анализатори в комуникационни проекти по екология и опазване на околната среда, сътрудници по управление на европейски проекти и програми, свързани с екологията; в държавното и общинското управление и администрация: Министерство на околната среда и водите и неговите поделения, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и горите, Регионална инспекция по околната среда и водите, дирекции на Националните паркове, общини; като главни специалисти в посетителски информационни центрове на защитените територии и в други организации, имащи отношение към проблемите на околната среда.

Студентите, завършили магистърска програма „Еко PR” придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „Магистър по PR на екологията“.

Обучението е предназначено за лица, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и за лица, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления. Срокът на обучение е съответно 1 година (2 семестъра) за специалисти и 2 години (четири семестъра) за неспециалисти.

Кандидатстващите трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4.00).

Курсът на обучение за степен „магистър“ завършва с разработване и защита на дипломна работа или писмен и устен държавен изпит.