Форма на обучение / Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 3.4. Социални дейности или професионално направление 3.2. Психология - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в други направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Програмата "Социална работа при социалнозначими заболявания" разширява и задълбочава фундаменталната, широкопрофилна и специализирана подготовка по социални дейности. Завършилите програмата получават широка интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания, умения и компетенции в областта на социалната работа при специфични социални проблеми, съпътстващи социалнозначимите заболявания. Поставен е акцент върху крос-секторното взаимодействие между здравната система и социалните структури. Основната цел е да се изградят умения за подпомагане на  лица със социалнозначими заболявания и техните семейства.

Дипломираните магистри по социална работа при социалнозначими заболявания могат да се реализират в социални  и здравни структури, както и във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социална работа.