Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет

 Анотация

Магистърската програма „Гражданско образование“ в направление „Политически науки“ е насочена към подготовка на специалисти в областта на гражданското общество и гражданското образование. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, овладяване на умения и компетентности за научно-приложна и научно-изследователска дейност и формиране на личностни качества, необходими за работа в условията на комплексния и динамичен съвременен свят.

За да разшири обхвата за обучение в магистърската програма на кандидати с образователна подготовка, както в същото направление, така и от други направления, катедра „Философски и политически науки“ предлага две възможности, с отделен учебен план и период на обучение – 2 и 4 семестъра.

Магистърската програма е разработена в съответствие с актуалните тенденции за задълбочаване на обучението по гражданско образование, както на национално, така и на ниво Европейски съюз. Предназначението на магистърската програма „Гражданско образование“ е да отговори на необходимостта от практическа приложимост на теоретичните знания за политическата система и политическите процеси. Завършилите магистърската степен придобиват знания, компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, както и способности и нагласи за работа в училища, в различни национални и международни институции, неправителствени организации, масмедии, в различни органи на местната и националната власти, както и в различни граждански структури.

Подготовката и успешното завършване на магистърската програма предоставя възможности за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“.