Форма на обучение / Информационен пакет

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО - 1 семестъра

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Магистърската програма „Социални и културни политики в Европейския съюз“ има за цел да отговори на рязко разширяващите се потребности от висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция, произтичащи от членството на България в Европейския съюз (ЕС).

За да разшири обхвата за обучение в магистърската програма на кандидати с образователна подготовка, както в същото направление, така и от други направления, катедра „Философски и политически науки“ предлага две възможности, с отделен учебен план и период на обучение – 2 и 4 семестъра.

Обучението в магистърската програма „Социални и културни политики в Европейския съюз“ дава възможност за професионална реализация в органите на държавната и местната власт, в културни институти, политическите партии и синдикалните организации, както и в частния или неправителствения сектор, партниращи с европейски институции и работещи в областта на социалните и културните политики в европейското пространство.

Подготовката и успешното завършване на магистърската програма предоставя възможности за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“.