Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 3 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления  - 5 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философския факултет.

 Анотация

Магистърската програма по „Клинична психология“ е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на клиничната психология, в отговор на нарастващата обществена потребност от профилирани психолози, компетентни в превенцията, психологичната диагностика, подпомагане и грижа, приложени към широка популация.

Обучението в магистърската програма по Клинична психология цели чрез използване на различни академични методи и практики да подготви квалифицирани специалисти с необходимите знания, умения и компетентности за осъществяване на превенция, диагностика и терапия на интелектуални, когнитивни, емоционални, социални и поведенчески нарушения, дискомфорт или дезадаптация, приложени към всички възрасти, и да им даде възможност за пълноценна реализация в лечебни заведения (психиатрични и соматични клиники), учебни заведения (общообразователни и специални училища, ресурсни центрове), центрове за психологична и психиатрична помощ и терапия и други звена (институции), занимаващи се с деца, юноши или възрастни с психопатологични проблеми и страдания.

Завършилите магистърската програма могат да работят като клинични психолози в сферата на здравеопазването (болнична и доболнична помощ), образованието и социалното подпомагане, но и във всяка друга сфера, изискваща компетенции за психичното функциониране на индивида в норма и патология. Магистрите по Клинична психология могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование и повишаване на качеството на живота.