Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Магистърската програма по „Криминална психология“ е подходяща за кандидат-студенти, които са се ориентирали към изучаване на връзката между психологията и престъплението, както и приложението на психологията в подпомагане на оперативно-издирвателните действия. Магистърската програма предоставя задълбочени знания относно: 1) Същността на криминалната психология като отделна научна област;               2) Типологията на извършителите на насилствени престъпления; 3) Психологичен анализ на извършителите на насилствени престъпления; 4) Психологично профилиране на извършителите на насилствени престъпления; 5) Психология на агресивното поведение; 6) Методи за детекция на лъжа; 7) Психологични стратегии и тактики за въздействие при разпити на заподозрени; 8) Преговори при критични инциденти и овладяване на кризи; 9) Психология на организираните престъпни групи.

Студентите, обучаващи се в магистърската програма по Криминална психология получават задълбочени знания и придобиват компетенции, необходими за теоретичен анализ и емпирично изследване на личността на престъпниците, факторите, динамиката и мотивацията на престъпното поведение, както и познания за методите за детекция на лъжа и основни принципи за разпознаване на неистинно поведение. Способни са да съдействат за изграждане на психологичен профил на неизвестни извършители на престъпления, чрез интегриране на комплексни източници на знание, теоретичните концепции, и научни и практически умения. Имат възможност да разширят познанията си чрез посочване на избираеми дисциплини, съобразно индивидуалните интереси в областта.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като: специалисти - психолози в Института по психология на МВР и структурните звена за криминални разследвания в МВР; специалисти-психолози в структурите на ГДИН; специалисти - психолози в държавните структури за сигурност; експерти - психолози в съдебното и досъдебното производство; държавни служители в МВР и държавните агенции за сигурност; криминални психолози в неправителствени организации и фондации; експерти-психолози в сектор корпоративна сигурност в частни организации; ръководители на звена, дирекции и отдели в местната и държавната администрация.