Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Инфопакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Инфопакет

regular for foreign students - 3 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 ООбучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Магистърската програма по „Училищна психология“ предоставя задълбочени психологически знания, включващи: 1) съвременните методи за психологична диагностика и експериментални изследвания в училищна практика; 2) знания за нормата, граничните състояния и патологията; 3) спецификата на образованието и проблеми на личния състав; 4) съвременни научни изследвания в контекста на педагогическата и възрастовата психология у нас и по света; 5) психодиагностика и психопрофилактика на ученици, учители, родители, връстници; 6) психологично консултиране; 7) създаване на публикации по данни от собствени изследвания.

Студентите, обучаващи се в магистърска програма по „Училищна психология“ получават задълбочени психологически знания за педагогическия труд на учителя, за психологическите характеристики на учебната дейност; за спецификата на взаимоотношенията в училищна среда, както и за активната функция на психолога в цялостния учебно-възпитателен процес. Те получават знания и умения за индивидуално и групово консултиране на ученици със специфични образователни потребности и на ученици с проблемно поведение; на учители и родители при нарушени взаимодействия с учениците и колегите им; знания и умения за консултиране на всички звена в системата на образованието.

Професионалната компетентност на магистрите по „Училищна психология“ им дава възможност за професионална реализация в различните степени на образователната система - начални училища, средни общообразователни училища, професионални гимназии и свързаните с тях институции като центрове за психо-социална рехабилитация на деца, детски педагогически стаи и други.