Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра

Редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Магистърската програма по „Психология на управлението“ застъпва модела на „учения-практик“, защото студентите в процеса на обучението си ще изучават съвременни проблеми в областта на организационната и трудова активност, включваща създаване на адекватни, приобщаващи и ефективни работни места, където служителите могат да процъфтяват, а работодателите да развият умения, свързани с прилагане на иновативни инструменти и практики за развитие на човешкия капитал. Разглеждат се съвременни въпроси относно бъдещето на работната среда и технологичните трансформации, които променят динамиката на работните места, работниците и организациите.

Учебната програма предоставя специализирани, разширени и задълбочени психологически знания за процеса на вземане на управленски решения и мотивиране на тяхното изпълнение; осъществяване на делови връзки, общуване, преговори; видове конфликти в процеса на трудовата и икономическа дейности и начини за тяхното разрешаване; групова работа в организациите; здраве и благополучие, кариерно обучение и организационно развитие. Учебните програми на включените в учебния план дисциплини са насочени към развитие на професионални умения и компетентности за провеждане на психологически консултации в областта на психологията на управлението и бизнес психологията; психодиагностика и психопрофилактика на нагласите и мотивите на личността в стопанската сфера; целесъобразно избиране, структуриране, стандартизиране и използване на психологически инструментариум за проучване и прогнозиране.

Практическият стаж предоставя на студентите възможност да работят в професионална среда под наблюдение. Стажантската практика може да се извърши в икономически, образователни, здравни, културни и обществени организации, което позволява на студентите да развият своята професионална роля на профилиран психолог в сферата на психология на управлението и да участват активно в мултидисциплинарни среди.

Завършилите магистърския курс професионално се реализират като консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; трудови психотерапевти; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално и регионално равнище.