Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра

Редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Юридическата психология е пресечната точка, между психологията и съдебната система. Основните сфери на познание в магистърската програма включват: 1) Оценка на възможна злоупотреба; 2) Оценка на психическото състояние за признаване на невменяемост; Установяване на компетентността на подсъдимия; 3) Прогноза за насилие и оценка на риска; 4) Оценка на попечителството над дете при развод; 5) Оценка на телесна повреда; 6) Интерпретация на полиграфски данни; 7) Специализирана съдебномедицинска оценка на личността.

Студентите придобиват разширени и задълбочени психологически знания за престъпността и нейната причинна обусловеност; мотивите и мотивацията на престъпното поведение; психологическите закономерности обуславящи социалната превенция; психологическите закономерности специфични за наказателното преследване на извършителите на престъпления; установяване на пригодността на свидетелите в сътрудничество с полицията или други правоприлагащи органи. Студентите получават задълбочени знания за етапите на превеждане на психологическото познание на правен език в съдебната зала, както и предоставяне на акуратно интерпретирана информация на юридическия персонал и да как да помагат при кризисна интервенция, включително след травма и самоубийство. Програмата включва и разработване на методология за полицейско обучение, управление на стреса, управление на персонала и насочване на персонала, както и на техните семейства за психологично консултиране.

Завършилите магистърския курс придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически изследвания на извършителите на престъпления; провеждане на психологически изследвания на кандидати за работа в специализираните държавни органи; психологически консултации по организационни и управленчески проблеми на специализираните държавни органи; психологически консултации по проблемите на оперативно - издирвателната, превантивната и съдебната дейност; провеждане на съдебно - психологически изследвания и даване на съдебно-психологически експертизи. Перспективите за професионална реализация са в психологическите лаборатории към органите на МВР; кадровите звена на специализираните държавни органи; оперативните звена на органите на МВР; пенитенциарните заведения.