Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Катедра „Социология“ предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др. Основната цел на програмата „Социологически изследвания и политически маркетинг“ е чрез използване на различни академични методи и практики да се изградят знания и умения на студентите за изготвяне на анкетни карти, техния обективен и точен прочит, за задълбочени анализи върху данни, за функционирането на политическия модел на управление в България, за спецификата и основните функции на институциите в страната, за формите на местното самоуправление. Всичко това се ситуира в контекста на европейските социологически и политически практики и анализи. Чрез тази единствена по рода си магистърска програма се цели завършилите магистри да могат да се реализират като участници във взаимодействието между политически и граждански институции и организации; социолози - изследователи, участници в проекти, в работа с фондации и неформални организации, в такива области като управление, връзки с обществеността, образование, социални дейности, в различни образователни програми, както и при изготвянето на помагала за преподаване в средните училища. Запазвайки високи критерии за фундаменталност на подготовката, обучението на магистри по социология акцентира върху практически ориентираната специализирана подготовка и върху конкретното изучаване на българското общество.