Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно обучение за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от същото професионално направление, по специалност "Стопанско управление" в професионално направление 3.7. "Администрация и управление" и по специалности в професионално направление 8.4."Театрално и филмово изкуство" - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно обучение за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Програмата "Медии, продуцентство и бизнес" е в унисон с необходимостта от придобиване на умения за изследване въздействието на новите медийни технологии върху съществуващите бизнес модели, както и иновативния им потенциал за медийния бизнес. С програмата се цели студентите да придобият  умения, за да продуцират ефективно медии, да овладеят способности за  планиране на медийна стратегия, умения за бюджетиране, за визуално решаване на проблеми, за разбиране на принципите и теорията на графичния дизайн и др

Завършилите магистърската програма по "Медии, продуцентство и бизнес" получават задълбочена научно-теоретична, специализирана и  практико-приложна подготовка в областта на: филмовото и телевизионно продуцентство, изграждането на ефективни медии и  производството на медийни продукти (в радиото, ТВ и Интернет); графичния дизайн, визуалната комуникация и изграждането на визуална концепция за целите на бизнеса, производството на движещи се изображения; управлението и организацията на предприемаческия бизнес; цялостното планиране на стратегията на медийната организация, като се вземат предвид кампании, специални събития, както на национално, така и на международно ниво; операторството и видеопроизводството; медия маркетинга; културата и комуникациите в електронна среда; изучаване начините, по които медийните фирми и др. компании могат да се приспособят към промяната на условията за бизнес и новите начини за комуникация в бизнес среда  и др.

Умения и компетентности:

Обучението в магистърската програма "Медии, продуцентство и бизнес" осигурява  на завършилите студенти компетентности, които гарантират  успешната  професионална реализация:  комуникативност,  адекватна самооценка и оптимална саморегулация на собственото поведение в процеса на  междуличностните отношения и работа в екип;  умения  за  работа  с  модерните технологии  в  областта  на  медиите, умения за вземане на бизнес решения в различни медийни организации; способност да реагират ефективно и творчески на  променящите се пазарни условия; умения за ръководна и управленска дейност в областта на предприемаческия бизнес и медия маркетинга; способност за изграждане на медийна стратегия като неразделна част от цялостното планиране на медийната организация;   умения  за събиране,  обработка,  анализ  и  съхраняване  на  обществено  значима  информация, познания за механизмите, чрез които функционират модерните медии; работа в областта на графичния дизайн, практикуване и упражняване на визуална грамотност; самостоятелна работа в областта на видеозаснемането, монтажа, фотографията.

Професионална квалификация: Магистър по Медии, продуцентство и бизнес, специалност "Култура и медии".

Предлага се и студентска мобилност по Еразъм-Сократ.

Дипломиране: Покриване на необходимия брой кредити и защита на магистърска теза.

Професионална реализация: Завършилите  магистърската програма се реализират като:  специалисти и продуценти в областта на медийния бизнес; специалисти в областта на видео производството; блогъри, редактори, репортери; експерти в областта на средствата за масова комуникация; специалисти в областта на маркетинга и рекламата в медиите; анализатори,  контент провайдъри и др. специалисти  в онлайн медиите; графични дизайнери; специалисти в областта на производството на видео и фотографски изображения; специалисти за работа в социалните медии и др.