Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по професионално направление Философия или Психология - 2 семестъра - 2 семестъра

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Философският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Философия и психоанализа“. Обучението е в редовна форма в срок от два семестъра за студенти, завършили професионалните направления: „Философия“ и „Психология“ и в срок от четири семестъра за завършилите друго професионално направление. Магистърската програма предлага задълбочени познания както в областта на философското знание, така и в сферата на психологическите компетентности.

Студентите, обучавани в магистърската програма, се подготвят за научно-изследователска, специализирана дейност за работа като експерти по социални въпроси, консултанти към издателски центрове и проектни дейности. По време на обучението си студентите придобиват също така знания и компетенции за прилагане на методи и техники за психодиагностична и психопрогностична дейност, за психопрофилактика, психотерапия и психоанализа. Придобилият квалификация „Магистър – Философия и психоанализа“ притежава задълбочени и специализирани философски и психоаналитични познания, служи си със съвременни средства за комуникация, ориентира се в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студентът в магистърската програма „Философия и психоанализа“ следва да овладее и да задълбочи знанията, чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

     - Съвременна психоанализа, Антропология, Аналитична психология;

     - Философски теории за мисленето и познанието, съвременни социални теории, съвременно значение и евристика на основни философски системи.

Квалификационната степен „магистър“ по Философия и психоанализа дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като психолози, педагогически съветници, редактори и публицисти в медии, експерти и съветници към държавни и неправителствени институции, експерти в частни фирми, управители и консултанти в специализирани центрове на държавни ведомства.