Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

Задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Философският факултет на Югозападния университет предлага обучение в магистърска програма „Философия“. Обучението е в редовна форма в срок от два семестъра за студенти, завършили професионално направление „Философия“, и в срок от четири семестъра за завършилите друго професионално направление.

Магистърската програма има за цел да задълбочи, обогати и допълни подготовката на бакалаврите по Философия, като им предостави усвояване, надграждане и цялостен спектър на теоретичните знания по философия, както и ще усъвършенства техните умения и компетентности за анализ, проблематизиране и креативност. Студентите, обучавани в специалност „Философия“ – Магистърска програма по Философия, се подготвят за преподавателска, научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политически въпроси и консултанти към библиотечни и издателски центрове. По време на обучението си студентите придобиват също така умения и компетенции за преподаване и за консултиране в областта на  философското познание.

Квалификационната степен „Магистър“ дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като образование, политика, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции, както към специализирани центрове на държавни ведомства. Според Национален класификатор на професиите и длъжностите, придобилите магистърска степен по Философия имат възможности за професионална реализация като специалисти: философи, учители по философския цикъл, експерти в държавните институции в областта на образованието и други области, специалисти по социална работа и консултиране, журналисти, писатели и др.

Придобилият квалификация „Магистър по философия“, трябва да притежава задълбочени философски познания и отлична езикова и културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел трябва да бъдат задълбочени знанията на студентите (придобили степента „Бакалавър – философ“), чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

  • История на философията
  • Логика, онтология, гносеология
  • Етика, естетика
  • Социална философия, антропология, философия на науката
  • Постмодерна философия, философска херменевтика.

Завършилият квалификационно-образователната степен „Магистър“ ще може

  • да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си дейност
  • да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да анализира и предлага евристични, теоретични и практични решения.

Обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване на обучението в докторска степен.