Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващите образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР извън професионално направление 2.2. История и археология и извън специалности в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... с профилирано обучение по история. - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на студенти в магистърската програма "История на българските земи в контекста на европейското развитие" е съобразено със Закона за висшето образование,  с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Магистърската програма отговаря на необходимостта от подготовка на висококвалифицирани специалисти, които имат широки познания за културните, социални и стопански процеси, които исторически изграждат европейския свят.

Акцентът в обучението на студентите е поставен върху историята на евроинтеграционните структури, както и върху общите моменти в историческото развитие на България и останалата част от Европа. Специално внимание в задължителните учебни дисциплини се обръща на общото европейско и културно минало и участието на България и другите балкански страни в създаването на европейските ценности.

Програмата изисква добро владеене на западен език (четене на научна литература).

Обучението е редовно - два семестъра и завършва с разработване и защита на дипломна работа и с диплом за магистър по история.

Сред задължителните дисциплини са:

 • Морската култура на източното Средиземноморие в древността
 • Европа и българската идентичност
 • Eвропейската интеграция и проблемите на историческото образование
 • Памет и история: местата на общата памет (Европейски войни 1856-2000 г.
 • Хранилища на европейската памет. Архиви и музеи
 • Социална история на семейството, детството и младостта: европейски модели
 • Религии и етноконфенсионални общности в българското пространство
 • Първата световна война и участието на България в нея
 • Европейска художествена култура 19-20 век
 • Идеята за обединена Европа

Избираеми са дисциплините:

 • Историческа антропология
 • Значимите политичеси събития в Източна Европа след Втората световна война и медийното им отразяване в България
 • Социална история на пола
 • Защита правата на човека
 • Информационните технологии в историческите изследвания
 • Право на Европейския съюз
 • Цивилизациите на ХХ век

Завършилите магистърската програма имат възможност да се реализират в широка професионална област, изискваща познаване на историческите източници за историята на Европа и участието на България  в Европейския съюз. Магистрите по история могат да намерят професионална реализация в сферата на образованието, науката, културата, администрацията, както и в неправителствените организации.