Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Магистърската програма по "Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество" се организира и провежда в специалност История на Правно-историческия факултет.

Мисията на магистърската програма е да предложи образование, отворено към диалога с различни исторически и културни традиции като го осмисли чрез по-задълбочено изучаване на тяхната документална и предметна страна и начините за издирване, систематизиране, съхраняване, използуване, презентация, популяризиране на миналото и комуникацията с различни култури.

Програмата има за цел да подготви съвременни специалисти не само за държавните архиви и за музеите, но и за държавната администрация, архивите на фирми, на неправителствени организации,  за културен и за екотуризъм и т.н. С оглед на разширяващите се потребности от компетентни кадри за администрацията, туризма, гражданския сектор, евроинтеграционните структури, както и поради спецификата на региона (забележителен със своето културно разнообразие и богато историческо наследство), магистърската програма има за цел да осигури специалисти, които познават  регионалното географско и културно-историческо своеобразие и могат да го представят чрез съвременни технологии и мултимедийни продукти.

Програмата се основава на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "специалист", на Закона за висше образование и е съобразена с нормативите на Югозападния университет.

Задължителните дисциплини в учебния план допринасят за формирането и задълбочаването на фундаменталните познания на студентите по класическа и компютърна архивистика, документалистика, музеология, история на институциите, изворознание, история на местното самоуправление. Сред тях са:

 • История, организация и типология на съвременните архиви
 • Музеология
 • Аудиовизуална памет и архиви
 • Архивна теория и методика. Терминология, нормативи, стандарти
 • Документационно осигуряване на управлението
 • Компютърна архивистика
 • Архиви на жени и малцинства
 • Личните документи като исторически извор
 • Теренна практика

Избираемите дисциплини имат за цел да допълнят основните курсове, както и да развият в детайли различни аспекти от тях. Сред избираемите дисциплини са:

 • Местни архиви
 • Бизнес-комуникации
 • Археография
 • Устна история и архиви
 • Мултимедия в архиви, музеи и библиотеки
 • Съхранение на архивни документи
 • История на балканските книжовни езици
 • Културни институции в България и техните фондове (1878-1944)
 • Визуална антропология на ромската култура
 • Архиви и Интернет.

Част от обучението са научните екскурзии, които запознават студентите непосредствено с архивите и музеите във Велико Търново, София и Белград. Във факултативната програма са включени публични лекции на известни български и чуждестранни учени в областта на архивистиката, музеологията и историята.

Обучението е редовно - три семестъра и завършва с разработване и защита на дипломна работа и с диплом за магистър по история.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като

 • специалисти по история, архивистика, музеология
 • архивисти и документалисти в държавната администрация; в държавни архиви, в музеи, в частни архиви и фирми и неправителствени организации;
 • уредници в музеи, музейни сбирки, експерти по културен и екотуризъм
 • консултанти в средствата за масова информация.