Форма на обучение / Информационен пакет

 Редовно - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Предназначение на магистърската програма "Английски език и междукултурно общуване" в направление 2.1. Филология
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на образователно-квалификационната степен "магистър" по магистърска програма "Английски език и междукултурно общуване". Магистърската програма е със срок на обучение 2 семестъра (една академична година).

Тя предоставя надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студенти от специалностите Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Педагогика на обучението по български език и английски език, Български език и английски език, Лингвистика (английски език) и Английски език: превод и комуникации, както и на бакалаври и магистри от други специалности с ниво В2 на владеене на английски език по Европейската езикова рамка. Нивото се доказва с представен сертификат, положен държавен изпит по английски език или успешно положен входен тест. На базата на придобитите знания и умения в предходната образователно-квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на езиковедската теория, фукциите на езика за осъществяване на успешна междукултурна комуникация, както и в практиката на лингвистичното изследване и превода.

Учебният план е организиран прагматично, като теоретичните дисциплини са съчетани с приложни в приблизително съотношение 50% на 50%. По този начин той е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за цел да подготви висококвалифицирани и конкурентноспособни филолози - специалисти по английски език, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина, нуждите на образователната система и необходимостта от квалифицирани кадри, спомагащи за успешното междукултурно общуване в условията на глобалния свят. Звършилите магистърската програма "Английски език и междукултурно общуване", получават образователно-квалификационна степен "Магистър" и професионална квалификация "Магистър филолог и лингвист".

ІІ. Професионална реализация
Завършилите магистърската програма имат специализирана подготовка, позволяваща им да работят като филолози-специалисти в областта на теоретичната и приложната лингвистика. Те могат да заемат позиции на изследователи в научни и образователни институции, както и на научни работници, участници в образователни и бизнес проекти, организатори на квалификационни езикови курсове, сътрудници и редактори в медиите и различни информационни агенции, както и като преводачи и редактори в издателски къщи и сътрудници в различни национални институции и в институциите на Европейския съюз.
Обучението в магистърската програма "Английски език и междукултурно общуване" осигурява (по чл. 9 ал. 2. от Наредбата за държавните изисквания):

  • задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по английски език като основно средство за комуникация в ерата на световна глобализация; възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз;
  • условия за образователна мобилност на студентите, в това число международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения. Завършилите образователно-квалификационната степен "Магистър" могат да продължат образованието си в следващата образователна и научна степен "Доктор" в ЮЗУ, други български и чуждестранни университети.

ІІІ. Подготовка на завършващите магистърската програма "Английски език и междукултурно общуване"
Завършилите притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в професионалната им дейност. Учебният план включва базисна подготовка по дисциплини като: Теории и стратегии на междукултурната комуникация, Съвременни формални синтактични теории, Езикова промяна - езикови и социокултурни фактори, Езикови аспекти на междукултурното общуване и т.н. Специализираната подготовка включва дисциплини като: Когнитивна лингвистика, Лингвистично и културно многообразие в историята на английския език, Характеристики и тенденции в глобалния английски език, Контрастивен анализ. Практическата подготовка включва дисциплини като: Социокултурни аспекти на превода, Лингвистични аспекти на превода и редактирането на текст, Подготовка на магистърска дипломна теза, Специфики на специализирания превод и др.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

  • формиране у студентите на знания по фундаментални дисциплини в областта на езикознанието;
  • формиране у студентите на умения за правилен подбор на методологична рамка и провеждане на анализ на езиков материал;
  • развиване и усъвършенстване на компетентности и умения за комуникация в устна и писмена форма.

След завършването на магистърската програма студентите:

- умеят да работят със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;

- умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите факти;

- притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;

- проявяват умения за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни езикови феномени, които влияят върху вербалното поведение и междукултурната комуникация;

- мотивирани са самостоятелно да повишават по-нататъшната си професионална квалификация.