Форма на обучение / Информационен пакет

 Предназначение на магистърската програма с професионална квалификация “Преводач по съответния език”. - 2 семестъра - Информационен пакет

Предназначение на магистъра с образователно-квалификационна степен: „Магистър“и професионална квалификация „Преводач по съответния език ” - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологическия факултет.

 Анотация

А. Предназначение на магистърската програма с професионална квалификация "Преводач по съответния език".
Магистърската програма е със срок на обучение два семестъра и е предназначена за студенти, завършили специалност с положен държавен изпит по съответния език, или притежаващи легитимен сертификат за владеене на езика на ниво B2 по европейското езиково портфолио.

Тя предоставя надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студенти от специалностите Приложна лингвистика, Педагогика на обучението по български и чужд език, Балканистика, Славянска филология, Гръцка филология и др. и профилира тяхното обучение в областта на специализирания превод.

Прагматично организираният учебен план е съобразен с изискванията на съвременния пазар на труда и има за основна цел да подготви конкурентноспособни, високо квалифицирани специалисти по славянски и балкански езици, отговарящи на потребностите на бизнеса в страната и чужбина от компетентни преводачи за нуждите на икономиката и туризма.

Студентът, завършил магистърската програма по ПРЕВОД, получава образователно-квалификационна степен: "Магистър" и професионална квалификация "Преводач по съответния език". Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи като:

а) преводач-кореспондент със съответния език в български и международни частни компании;

б) преводач-кореспондент и сътрудник в различни държавни институции и в институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност);

в) ръководител на туристически групи и организатор обслужване на туристите;

г) бизнес-секретар и сътрудник в туристически агенции, информационни центрове и представителства;

д) организатор на квалификационни езикови курсове, след придобиване на педагогическа правоспособност;

е) служител в хотели, туроператорски агенции, транспортни и други фирми, където са необходими квалифицирани специалисти по съответния език;

ж) преводач, сътрудник и редактор на международни новини, свързани със съответния език в средствата за масово осведомяване;

з) в издателски къщи, като преводач и редактор със съответния език.

Обучението в магистърската програма по ПРЕВОД осигурява:
• задълбочена научно-теоретична, приложна и специализирана подготовка по съответния език;
• специфични знания, свързани с особеностите на превода за целите на туризма и бизнеса;
• специфични знания за терминологията, лексиката и речевото общуване в бизнес комуникативни ситуации и сфери;
• условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм + в университети в Чехия, Гърция, Турция и Хърватия.
• възможност за практика в туристически фирми и агенции по някои от изучаваните езици.
• възможност за участие в платени стажове и програми по превод към институциите на Европейския съюз (за езиците на Европейската общност)

Б. Изисквания към подготовката на студента в магистърската програма по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти)
Магистърът по ПРЕВОД (РУСКИ, ЧЕШКИ, ХЪРВАТСКИ, СРЪБСКИ, ГРЪЦКИ, СЛОВЕНСКИ, ИЛИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за чуждестранни студенти) придобива:

а) базисна подготовка, включваща дисциплини като: Бизнес терминология на съответния чужд език; Туристическа терминология на съответния чужд език; Езикова култура и делова кореспонденция; Информационни технологии за превод и работа с база данни и др.;

б) специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Стратегии на устната комуникация; Стратегии на писмената комуникация, Основи на екскурзоводската дейност, Редактиране на преводен текст и др.

в) практическа подготовка, включваща практикум по екскурзоводство и стаж в туристически агенции (за някои от изучаваните езици).

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) придобиване на умения в областта на писмения и устния превод;

б) свободно използване на съответния език при общуване с бизнес партньори и туристи;

в) свободно използване на съответния език за целите на писмената комуникация и бизнес кореспонденция;

г) изграждане и развитие на разностранна лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в динамиката на лексикалния състав на съответния език в сферите на туристическата и бизнес терминологията;

д) придобиването на практически опит в областта на туризма, интеркултурната и бизнес комуникацията.