Форма на обучение / Информационен пакет

Задочно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по други професионални направления или филологически специалности различни от Английска филология и Приложна лингвистика с английски език  - 4 семестъра - Информационен пакет

Редовно - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на завършилите магистърската програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" в редовна форма на обучение.

Магистърската програма е предназначена за неспециалисти в областта на английския език и традиционните и съвременните теории за усвояване на чужд (английски) език. В нея могат да кандидатстват студенти със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", както и учители по други специалности, които са издържали успешно входен тест по английски език на нива В1-В2 по Европейската езикова рамка с оценка минимум много добър 4.50 и с успех от дипломата за завършена ОКС "Бакалавър" или "Магистър" не по-нисък от добър 4.00.

Обучаваните в магистърска програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение специализират в областта на английския език, надграждат, допълват и разширяват своите знания и компетенции в областта на теорията и практиката на английския език, както и в областта на теориите за неговото усвояване.
Водеща цел в подготовката на студентите от тази магистърска програма е оптимално да се съчетаят теоретичните знания за строежа на английския език и неговите специфики в областта на лексиката с уменията за продуциране на реч на английски език. Студентите, които желаят да придобият учителска правоспособност, могат да направят това паралелно с основното обучение по магистърската програма в рамките на четирите семестъра (двугодишния курс).
Завършилите тази магистърска степен могат да продължат образованието си за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите магистърската програма Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална дейност като магистри филолози или като учители по английски език, ако притежават или придобият учителска правоспособност.

С организирането на обучение в тази магистърска степен се цели да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на английския език и литература, както и в областта на усвояването на чужд език (английски).

Студентите, придобили магистърска степен:

  • притежават знанията и уменията, произтичащи от държавните изисквания за магистърска степен;
  • имат задълбочени теоретични и фактологични познания по учебните дисциплини, включени в учебния план;
  • умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите факти;
  • притежават знания и умения в областта на езикоусвояването и усвояването на чужд език, които са предварително изискване за преподаването на английски език;
  • проявяват умения за критичен анализ;
  • притежават умения за самостоятелно повишаване на по-нататъшната си професионална квалификация.

ІІІ.Професионална реализация на завършилите
Завършилите магистърската програма "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение" с професионална квалификация магистър-филолог могат да заемат следните длъжности съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите на Република България /НКПД - 211/: редактор, завеждащ кореспондентски пункт, журналист в радио и телевизия, кореспондент, журналист в информационна агенция, лингвист, асистент-кореспонденция. При придобита квалификация учител завършилите магистърската програма могат да заемат длъжности като преподаватели по английски език в различни степени на образователната система в Република България.