Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ по Българска филология или Български и чужд език и с ОКС „Магистър“ по Славянска филология или Балканистика, и притежаващи педагогическа правоспособност да работят като учители по български език - 2 семестъра

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологическия факултет.

 Анотация

Магистърската програма е със срок на обучение 2 семестъра и е предназначена за студенти, завършили Българска филология като първа или втора специалност, Славянска филология, Балканистика, Педагогика на обучението по български и чужд език и др. и притежаващи професионална квалификация "учител по български език и литература".

Тя предоставя на преподавателите по български език и литература надграждаща специализирана подготовка за работа в чуждоезикова среда (в обучителни центрове, училища и университети в чужбина) или с граждани в България, чийто майчин език не е български (сред малцинствени или емигрантски общности). Акцентът е поставен върху някои специфични особености при разглеждането и представянето на различните езикови равнища и категории, както и на рецепцията на българската литература при преподаването й на носители на друг език. Паралелно с това студентите получават и по-широка подготовка, позволяваща им да придобият компетенции в областта на интеркултурната комуникация, както и да се ориентират в проблемите, свързани с историята и културата на етническите малцинства в България.

Учебният план е съобразен с динамично променящата се обществено-политическа ситуация в страната в условията на глобализация и активни миграционни процеси, изискваща подготовката на конкурентноспособни, висококвалифицирани филолози българисти със специфични умения и знания в областта на българския език като чужд. Целта е да се отговори своевременно и адекватно на потребностите на обществото ни от добре подготвени филолози, притежаващи специализирана професионална подготовка да преподават български език и литература извън България или сред общности, за които българският език не е майчин.

Студентът, завършил магистърска програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД, получава образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР с професионална квалификация ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕНЦИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ДРУГ МАЙЧИН ЕЗИК.
Той има специализирана подготовка, позволяваща му да работи съгласно Националния класификатор на длъжностите и професиите като:

а) преподавател по български език в български училища извън България;

б) лектор по български език в чуждестранни университети, в които се преподава български език;

в) преподавател по български език в България в райони със смесено население, за част от което българският език не е майчин;

г) преподавател в емигрантски обучителни центрове и институции, предоставящи обучение по български език;

д) като експерт и консултант по въпросите на езиковата подготовка в неправителствени организации, сдружения и фондации, работещи за интеграцията на малцинства и общности, чийто майчин език не е български;

е) като консултант и специалист по въпросите на чуждестранната българистика на различни нива в държавната администрация, в културни институти и организации в страната и извън нея.

Обучението в магистърската програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД осигурява:

  • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по български език с оглед спецификата на преподаването му като чужд;
  • знания, свързани с особеностите на интеркултурната комуникация; знания за етническите общности в България, както и за рецепцията на българската литература и култура в чуждоезикова среда.

Изисквания към подготовката на магистъра в програмата БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД
Студентът в магистърската програма БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК КАТО ЧУЖД придобива: базисна подготовка, включваща дисциплини като: Етнолингвистика, Психолингвистика, Малцинствени общности в България, Интеркултурна комуникация; Рецепция на българската литература зад граница и др. специализираща подготовка, включваща дисциплини като: Усвояване на българската фонетична система в чуждоезикова среда; Усвояване на българската морфологична система в чуждоезикова среда; Усвояване на българската синтактична система в чуждоезикова среда; Тематична лексика, лексикален минимум и безеквивалентна лексика; Фразеологизми и паремии при преподаването на българския език като чужд и др.

Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а)придобиване на знания и умения за преподаването на българския език като чужд език;

б) развитие на специализирана лингвистична компетентност, позволяваща бърза ориентация в мултикултурна среда;

в) придобиване на експертни знания, свързани с най-новите ресурси за модерно и ефективно обучение по български на носители на друг майчин език;

г)придобиване на експертни знания за изискванията и критериите за владеене на език, съгласно изискванията на Общоевропейската езикова рамка.

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".