Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ по Чужд език и етнология, Английска филология и Приложна лингвистика с английски език. Програмата е подходяща и за студенти от други филологически специалности, които имат завършено ниво на английски език и положен изпит по английски език с успех не по-малко от мн.добър 4.50 - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността.
Подготовката осигурява овладяване на модерен теоретичен инструментариум и комплексни подходи в областта на антропологичните изследвания и повишаване на чуждоезиковата компетенция, придобита в бакалавърската степен на специалността Английски език и етнология. От друга страна подготовката на студентите в магистърската програма формира задълбочена компетентност по английски език, която ще повиши възможностите за анализ на постмодерните социокултурни аспекти на обществата и в частност на тези на югоизточноевропейския регион.
Характеристика на компетентностите, които ще бъдат усвоени:

а) задълбочена чуждоезикова компетенция по английски език;

б) познаване на най-новите научни теории в областта на социалната и културната антропология на Югоизточна Европа;

в) умения за самостоятелно антропологично изследване;

г) приложни умения с оглед на бъдещата професионална реализация - социологически агенции, неправителствени организации, туристически агенции, рекламни и издателски агенции, културни организации, областни и общински администрации, в които са необходими експерти в областта на етничните, религиозните исоциокултурните процеси.

Магистърът филолог и етнолог има целенасочена подготовка да:

а) продължи образованието си в образователната и научна степен "Доктор".

б) менажира различни културни дейности (издателска, разпространителска, промотивна, рекламна и пр.);

в) за самостоятелна изследователска работа, както и за самостоятелна преподавателска дейност в различни формати (курсове, квалификационни програми, учебни програми и пр.)

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Подготовката включва усъвършенстване на перспективи за научно изследване, които:

а) ще повишат усвояването на модерните методи за антропологичен анализ и интерпретация на етнокултурни и социални проблеми в югоизточноевропейска перспектива;

б) осигуряват условие за участие в конкурси на различни равнища - докторантски, специализантски, асистентски;

в) ще отворят перспектива за реализация в медиите, рекламата и туризма.

Подготовката на магистъра ще моделира:

а) разностранна компетентност за експертен антропологичен анализ на съвременните балкански общества;

б) ценности в мисленето на изследователя от нов тип - отвореност, диалогичност, интердисциплинарност и научна саморефлексия.

Обучението в магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европа осигурява (по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"):

  • задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността;
  • усъвършенстване на теренната и научноизследователската работа в областта на етнологията;
  • условия за образователна мобилност на студентите, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;
  • развитие на способности за адаптация в условията на икономически и технологични промени.

III. Професионална реализация на завършилите магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европа
Завършилите магистърската програма Английски език и антропология на Югоизточна Европапридобиват съгласно НКПД-2011 професиите: етнолог (2632/6007), антрополог (2632/6001 ) и преводач (2643/6006 и 6007) и като такива могат да се реализират като специалисти в научноизследователски институти, центрове за работа с малцинства, социологически агенции, неправителствени организации, туристически агенции, рекламни и издателски агенции, културни организации, областни и общински администрации, в които са необходими експерти в областта на етничните, религиозните и социокултурните процеси.