Форма на обучение / Информационен пакет

 редовно обучение - за кандидати с ОКС „Бакалавър“ по Английска филология и Приложна лингвистика с английски език - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

І. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършващите специалността
Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на завършилите специалността Английска филология за образователно-квалификационната степен "магистър" в програма Превод и съвременна англоезична литература.

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката на превода в частност и на английската филология като цяло. Особен акцент се поставя върху:

  • английската и световната литература и литературознанието; лингвостранознанието и социокултурните особености на превода от английски на български и обратно;
  • теорията и практиката на различните видове превод от и на английски език; общофилологическата и специализираната литературоведска научно-изследователска дейност.

Особено внимание в магистърската програма е отделено на усъвършенстването на уменията на студентите за превод от английски на български език и обратно, както и върху характеристиките на класическата и съвременната англоезична литература.

Водеща цел в подготовката на студентите е оптималното съчетаване на теоретичната с практическата подготовка.
В платена форма на обучение студентите могат да придобият учителска правоспособност. Завършилите образователно-квалификационната степен "магистър" могат да продължат образованието си в следващата образователна и научна степен "доктор".

ІІ. Изисквания към подготовката на завършващите специалността
Завършващите специалността Английска филология в образователно-квалификационната степен "магистър" по програмата Превод и съвременна англоезична литература притежават знания и умения, които им осигуряват успешна и пълноценна реализация в бъдещата им професионална преводаческа дейност.
Предвидени са теоретични знания и практически умения по области, в които се изисква специализирана квалификация в две направления: литературоведско и преводаческо.

При организиране на обучението в магистърската образователно-квалификационна степен целта е да се формират у студентите знания и умения по фундаментални дисциплини в областта на литературата и теорията и практиката на превода, както и да се развива и усъвършенства компетентността им в реалната устна и писмена речева практика.

Студентите, придобили магистърска образователно-квалификационна степен:

  • притежават знанията и уменията, произтичащи от държавните изисквания за магистърската степен;
    имат задълбочени теоретични и фактологични познания по учебните дисциплини, включени в магистърската степен;
  • умеят да работят със специализиран научен понятийно-терминологичен апарат;
  • умеят да прилагат интердисциплинарни подходи към езиковите и литературните факти;
  • притежават умения за самостоятелно изпълнение на събирателски, проучвателски, анализаторски и теоретични научноизследователски задачи;
  • проявяват умения за критичен анализ и научно издържана интерпретация на различни културни феномени.

Завършилите ОКС "Магистър" могат да продължат образованието си в образователната  и научна степен "Доктор".