Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3.Педагогика на обучението по ...(без „Физическо възпитание и спорт”).. и от други професионални направления с придобита квалификация “учител” - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Обучението в магистърска програма по "Физическо възпитание и спорт" подготвя специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация в различните звена и степени на образователната система в Република България.

Подготовката на студента в магистърската програма по "Физическо възпитание и спорт" осигурява овладяването на основните концепции, отношения и знания  и практически умения, както и:

 • Общонаучна и педагогическа подготовка;
 • Обща подготовка по медико-биологични науки;
 • Специална теоретико-методическа подготовка;
 • Методико-практическа подготовка
 • Специализираща методико-практическа подготовка

Професионални компетенции - в пряката си професионална дейност завършилите ОКС "Магистър" са способни да:

 • планират професионално, да организират, да анализират и да управляват учебната, тренировъчната и спортно-състезателна дейност на учениците от всички степети на средното училище и в другите (извънурочни) форми  на занимания с физически уражнения и спорт, спортни секции, училищни състезания, туристически походи и др.
 • демонстрират елементите от техниката на видовете спорт, които са регламентирани от основните и допълнителните ядра по учебни програми за различните образователни степени; като се съобразяват с конкретните условия на училището, където работят  в съответствие с традиците на физическото възпитание и спорта в региона.
 • подбират правилно средствата и методите на обучение и тренировка, обема и интензивността на натоварването, като ги съобразяват с възрастово-половите особености на учениците;
 • обработнат и да анализират резултатите от контрола на показателите, които определят нивото на физическата дееспособност и да информират родителите и педагогическия колектив за положителните промени и негативни тенденции;
 • осъществяват профилактична практическа дейност за ограничаване на спортния травматизъм и да оказват адекватна долекарска помощ в случай на инциденти;
 • прилагат мултипрофесионален подход в работата си и при работа в екип;

Спортна подготовка - При­те­жа­ват уме­ния от спор­то­ве­те - лека атлетика, гимнастика, спортни игри, те­нис, те­нис на ма­са, фи­т­нес и бо­ди­бил­динг и  др, включени в учебните програми на СОУ. Специализирана по­д­го­то­в­ка /учебен курс/ по спор­то­ве­те - ски, во­д­ни спор­то­ве, ори­ен­ти­ра­не, ту­ри­зъм и ла­гер­но де­ло, ко­и­то на­ми­рат мя­с­то в из­вън­к­ла­с­ни фор­ми на фи­зи­че­с­ко­то въз­пи­та­ние.

Обучението по специалността е с продължителност 2 години (4 семестъра). Учебният план е с общ хорариум аудиторна заетост 1140 ч. и дава общо 120 ЕСТS кредита, разпределени поравно за всеки от четирите семестъра в съответствие с държавните изисквания (чл. 44а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО - ДВ бр. 48/04.06.2004 г. и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища - ДВ, бр. 89 / 12.10.2004 г.).