Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващите ОКС „бакалавър” по специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство (за завършилите бакалавърска степен в "Педагогика на обучението по..." се предвижда прием след събеседване с кандидатите) - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно, за притежаващите ОКС „бакалавър” или „магистър” по друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година..

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по изкуствата.

 Анотация

Чрез обучението си в тази програма студентите се запознават с приложението на изобразителните изкуства в ползотворен и съвременен социален формат. Бакалавърска степен в специалността ПОИИ е добра основа и служи  за връзка  между чистото практикуване на изобразителните изкуства и нуждата от внедряването им в социална среда.

Целта на обучението по магистърската програма е студентите да притежават знания и способности за ориентация в съвременното изкуство; да имат творчески подход и адаптивност при създаването и разработването на програми за работа с изкуства, както в преподавателската си дейност в общообразователното училище, така и в различни социални сфери; да могат д използват съвременни медии и технологии за осъществяване на проекти; да имат изградени компетенции за ролята на учителя и образованието в рамките на Европейския Съюз; да бъдат подготвени за ориентиране и свързване на професионалните им проекти с Европейските програми за развитие и подпомагане, както в областта на изкуствата, образованието и в социалната област.

Завършилите  притежават  компетенция на УЧИТЕЛ- ХУДОЖНИК и могат да се реализират в областта на :

- педагогиката на изобразителните изкуства / в по-висока степен от бакалаври/;

- висококвалифицирани специалисти в най-интензивните области на социално натоварване- работа с деца,  създаване на арт програми за деца в неравностойно положение , деца със специални образователни  потребности;

- специалисти - културни медиатори;

- арт терапевти и арт аниматори;

- специалисти , развиващи своя  творческа кариера;

- специалисти в областта на визуалните пространства и междукултурния диалог.

В процеса на обучение в магистърската програма студентите задълбочават основните си познания в областта на изобразителните и визуалните изкуства и ги превръщат в професионални умения за социални практики.

В структурата на учебния процес задължителните учебни дисциплини дават нужната професионална основа в адекватен на съвременните тенденции обхват, а специализацията на студентите се постига чрез избора на избираема дисциплина.