Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно, за придобилите ОКС „Бакалавър” по същата специалност –2 семестъра – Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Магистърската програма осигурява задълбочена, специализирана подготовка на студентите, насочена към реализацията  им  като учители по физическо възпитание и спорт.

Академични стандарти на магистърската програма:

  • Магистърската програма е създадена в отговор на съвременните изисквания, заложени в Държавния образователен стандарт за профилирана подготовка, съобразно Наредба №7 от 11 август 2016 г. за профилирана подготовка на Министерството на образованието и науката, обнародвана в ДВ. бр.67 от 26 август 2016 г. Необходимостта от тази магистърска програма е свързана с професионалната квалификация на специалисти, които да преподават Модул „Спортна анимация“ във втори гимназиален етап - ХІ и ХІІ клас, на Средното училище. Специалността изисква учителите по физическо възпитание и спорт да притежават необходимите знания, умения и компетентности относно спортната анимация като вид дейност и туристически продукт.
  • Включените учебни дисциплини в магистърска програма „Спортна анимация в училище“ позволяват придобиването на теоретични знания и практически умения за организиране и провеждане на разнообразна спортна, спортно-развлекателна и спортно-рекреационна дейност с различни възрастови групи лица.
  • Придобиване на практически уменияза организиране и провеждане на занимания, състезания, игри, забави, спортни празници, демонстрации и други.
  • Придобиване на компетенцииза взаимодействие с различни по възрасти функционални възможности хора, с различно ниво на общите / естествено-приложни/ и специфични спортни, танцови и други двигателни умения.

Предназначение на магистърската програма

Предназначена е за студенти, завършили бакалавърска степен   в специалност от професионални направление:

1.3. Педагогика на обучението по.....(Физичско възпитание и спорт)